Recently Added : งานประชุมวิชาการที่เพิ่มเข้ามาล่าสุด

2021-07-15 6th Liberal Arts National Conference Integrated Disciplines and Research for Sustainable Development (LANC2021) and The 1st Liberal Arts International Conference : (The 1st LAIC 2021) การประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ครั้งที่ 6 และ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2021-07-14 8th International Conference on Security Studies งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านความมั่นคงทางการศึกษา ครั้งที่ 8
2021-11-26 13th BMRC & 10th IBMRC การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 13 และ การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจนานาชาติ ครั้งที่ 10
2021-11-18 the 2nd International Conference on geography and Geoinformatics for sustainable development (IGCCS) การประชุมวิชาการนานาชาติภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนครั้งที่ 2
2021-07-09 The 3rd BAs National Conference 2021 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 (ในความร่วมมือ 5 สถาบัน) ภายใต้หัวข้อ “Business Transformation: Social Challenges”

Upcoming Event : งานประชุมวิชาการที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้

2021-06-24 The 1st CRRU National Conference on Local Development: New Normal and Local Development Perspectives การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 “วิถีชีวิตใหม่กับการพัฒนาท้องถิ่น”
2021-06-25 The 12th Hatyai National and International Conference การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 12
2021-06-30 The 18th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering
2021-07-01 2021 SPUC national and international conference การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ครั้งที่ 10 ประจำปี 2564
2021-07-05 19th National Graduate Conference งานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 19
2021-07-08 The 1st Thailand International Conference on Psychology (TICP) and The 6th Thailand National Conference on Psychology (TNCP)
2021-07-08 the 13th NPRU National Academic Conference งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2021-07-09 The 3rd BAs National Conference 2021 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 (ในความร่วมมือ 5 สถาบัน) ภายใต้หัวข้อ “Business Transformation: Social Challenges”
2021-07-11 การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 8"
2021-07-14 8th International Conference on Security Studies งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านความมั่นคงทางการศึกษา ครั้งที่ 8

Submission Deadline : งานประชุมวิชาการที่จะหมดเขตส่งผลงาน

2021-06-24 8th International Conference on Security Studies งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านความมั่นคงทางการศึกษา ครั้งที่ 8
2021-06-25 The 14th National and International Research Conference การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14
2021-07-23 InCIT2021 2021 : The 6th International Conference on Information Technology
2021-07-30 The 6th TICC International Conference “Next Normal…Next Move towards Sustainable Development Goals.”
2021-07-31 11th International Conference on Herbal Medicine and Acupuncture
2021-07-31 The 6th TICC International Conference “Next Normal…Next Move towards Sustainable Development Goals.”
2021-07-31 the 2nd International Conference on geography and Geoinformatics for sustainable development (IGCCS) การประชุมวิชาการนานาชาติภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนครั้งที่ 2
2021-08-04 The 8th National Conference on Business Management and Innovation 2021 (NCBMI 2021) การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 8
2021-08-08 3rd National and International Virtual Conference on Multidisciplinary Research การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเสมือนจริง ด้านการวิจัยแบบสหวิชาชีพ ครั้งที่ 3
2021-08-18 15th International Social Sciences and Business Research Conference