วันที่เริ่มเรียน : เรียนได้ตลอดเวลา

ระดับความยาก : ขั้นต้น

กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน/นักศึกษา, บุคคลทั่วไป

ระยะเวลาเรียน : 1 ชั่วโมง

ราคา : ฟรี

สมัครเรียน : https://mooc.psu.ac.th/psumooc-0045

Importance of graphic design, principles of graphic design through basic programs, principles of basic planning in graphic design, graphic design elements, benefits of graphic design for a successful work, and the significance of applying the graphic design in an international context.

ความสำคัญของการออกแบบกราฟิก หลักการออกแบบและผลิตสื่อดิจิตัลผ่านโปรแกรมพื้นฐาน หลักการดำเนินงานและการวางแผนขั้นต้นของการออกแบบกราฟิก องค์ประกอบของการออกแบบ ประโยชน์ของ Graphic design กับความสำเร็จในการทำงาน และความเหมาะสมในการนำ Graphic design มาใช้ในบริบทระดับนานาชาติ


Learning objectives (วัตถุประสงค์การเรียนรู้)

Understand the importance and benefits of the Graphic Design.

(เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความสำคัญและประโยชน์ของ Graphic design)

To learn the principles of Graphic Design and how to apply them to be suitable for various jobs.

(เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักองค์ประกอบการออกแบบ Graphic design และความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้กับรูปแบบงานต่าง ๆ)

To be able to apply the acquired knowledge and skills for communication proposed.

(เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ได้มาประยุกต์ใช้ได้จริง ในการนำเสนอสิ่งที่ต้องการสื่อสาร)


Target audience (กลุ่มเป้าหมาย)

Thai and international students/ staff/ public (นักศึกษาทั้งชาวไทยและต่างประเทศ/บุคลากร/บุคคลทั่วไป)


Contents (ประเด็นเนื้อหา)

EP.1: Introduction (บทนำ)

EP.2: Importance of Graphics (ความสำคัญของกราฟิก)

EP.3: What is the Graphic Design? (กราฟิกดีไซน์คืออะไร?)

EP.4: Graphics Support for International View (กราฟิกกับความเป็นนานาชาติ)

EP.5: Basic Graphic Design Concepts (แนวคิดของการออกแบบกราฟิก)


Outcomes (ผลที่คาดว่าจะได้รับ)

Understand the meaning and importance of Graphic Design in today\'s multicultural world.

(ผู้เรียนมีความเข้าใจความหมายและความสำคัญของ Graphic design ในยุคปัจจุบันที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ)

Gain the knowledge and understanding of the Graphic Design, as well as its practicality for future applications.

(ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบ Graphic design และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองได้จริงในอนาคต)

Organized by : คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี