วันที่เริ่มเรียน : 2021-06-01

ระดับความยาก : ขั้นกลาง

กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน/นักศึกษา, ระดับปริญญาตรีขึ้นไป, บุคคลทั่วไป

ระยะเวลาเรียน : 4 ชั่วโมง

ราคา : ฟรี

สมัครเรียน : https://mooc.cmu.ac.th/th/course/b691f94d-ecc0-4ab9-91d5-16db3bc8aeda

การเรียนการสอนจะประกอบไปด้วยการเรียนรู้หลักการใช้งานเบื้องต้นของโปรแกรม Minitab ทั้งนี้วิชานี้จะเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ลักษณะของการวิเคราะห์เชิงสถิติเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Minitab โดยจะเน้นไปที่การใช้โปรแกรม Minitab สำหรับการอธิบายข้อมูลเบื้องต้นด้วยกราฟ ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น ช่วงสถิติสำหรับกลุ่มตัวอย่างเชิงเดี่ยว การทดสอบสมมติฐานสำหรับหนึ่งกลุ่มตัวอย่าง สถิติอนุมาณสำหรับประชากรสองกลุ่มและการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย โดยผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้ได้จากการยกตัวอย่างต่าง ๆ ที่ผู้สอนนำเสนอ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกรณีศึกษาเชิงวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น


วัตถุประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม

LO1 : ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรม Minitab สำหรับการวิเคราะห์เชิงสถิติได้เบื้องต้นได้

LO2 : ผู้เรียนสามารถใช้รายวิชานี้ในการเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อนำไปสู่ความเข้าใจในรายวิชาที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงสถิติได้มากยิ่งขึ้น

LO3 : ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยในอนาคตได้


ความรู้พื้นฐานที่ผู้สนใจเรียนต้องมีมาก่อน

ควรที่จะมีความรู้พื้นฐานทางด้านสถิติเบื้องต้น

Organized by : Chiang Mai University