วันที่เริ่มเรียน : เรียนได้ตลอดเวลา

ระดับความยาก : ขั้นต้น

กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน/นักศึกษา, ระดับปริญญาตรีขึ้นไป, บุคคลทั่วไป, ผู้ประกอบธุรกิจ

ระยะเวลาเรียน : 12 ชั่วโมง

ราคา : ฟรี

สมัครเรียน : https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:BUU+BUU001+2019/about

ความหมาย หลักการ คุณค่า แนวคิด ที่มา และธรรมชาติของการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงระบบกับองค์กรการเรียนรู้ การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหา การนำหลักการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่างๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่างๆ


วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมาย หลักการ ความสำคัญ และธรรมชาติของการคิดเชิงระบบได้

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดทฤษฎีระบบได้

3. ผู้เรียนสามารถพัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบได้

4. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจัยสาเหตุของปัญหา ค้นหารูปแบบ และความเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุ กับผลของปัญหาได้

5. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้หลักการคิดเชิงระบบในการแก้ปัญหาในลักษณะต่างๆได้

Organized by : ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา