Event Date : 2017-08-26 - 2017-08-27

Submission Deadline : 2017-01-31

Venue : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, จังหวัดเชียงราย

Website : http://www.mfu.ac.th/school/law2015/?page_id=978

ด้วยสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะจัดให้มีการประชุมวิชาการทางริติศาสตร์ระดับชาติ เนื่องในวาระครบรอบ 15ปี แห่งการก่อตั้งสำนักวิชานิติศาสร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในหัวข้อ "กฏหมาย นโยบายและการพัฒนาพื้นที่ชายแดน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ตลอดจนนิสิต นีกศึกษาได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะเขตพื้นที่ชายแดน

ขอบเขตการนำเสนอบทความทางวิชาการ
- กฏหมาย นโยบายกับการบริหารราชการทางปกครองและความมั่นใฃคงในพื้นที่ชายแดน
- กฏหมาย นโยบายกับการส่งเสริมและพัฒนาประชาคมอาเซียน
- กฏหมาย นโยบายกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุนและเทคโนโลยี
- กฏหมาย นโยบายกับการพัฒนาด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาด้านอื่นๆ

Organized by : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง