Event Date : 2017-12-02 - 2017-12-03

Submission Deadline : 2017-08-30

Venue : Building 31 Nakhon Ratchasima Rajabhat University

Website : http://mis.nrru.ac.th/gradnirc/

ภารกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาบนพื้นฐานของการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้องค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตและการพัฒนาท้องถิ่นตามอุดมการณ์ของการเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมีนโยบายในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัย อีกทั้งเพื่อเป็นการบริการวิชาการเผยแพร่ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสู่สาธารณะ ที่ผ่านมาในปีการศึกษา 2558 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด "การเชื่อมโยงและบูรณาการระหว่างศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา" เพื่อให้เกิดการพัฒนาสร้างความแข็งแกร่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพชั้นนำและเกิดความก้าวหน้ามุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในศาสตร์และแขนงต่างๆ พร้อมทั้งขับเคลื่อนงานวิจัยโดยนวัตกรรมจากภูมิปัญญาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น เพื่อเป็นเวทีสำหรับนักวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ นักวิชาการ นักวิจัยในหน่วยงานอื่นๆ นักวิจัยอิสระ รวมทั้งผู้ที่สนใจทั่วไปในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานวิจัย

 ในปี 2560 บัณฑิตวิทยาลัยจึงจัดโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติครั้งที่ 45 ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 (8th iGRC 2017) ภายใต้แนวคิด "ขับเคลื่อนงานวิจัยโดยนวัตกรรมจากภูมิปัญญา"

หัวข้อการประชุม : ขับเคลื่อนงานวิจัยโดยนวัตกรรมจากภูมิปัญญา
Conference Theme : Driving Research Through Innovative Wisdom

Call for paper :
- การศึกษา(Education)
- มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(Hamanities and Social Science)
- บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์(Business Administration and Communication Arts)
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ(Science and Technology and Health Science)

Organized by : Nakhon Ratchasima Rajabhat University