Event Date : 2017-08-26

Submission Deadline : 2017-06-15

Venue : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพมหานคร

Website : http://www.thailawcallforpapers.org/

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “ธรรมศาสตร์ - นิติพัฒน์” ครั้งที่ 2 นี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างองค์กรทางวิชาการได้แก่ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “ธรรมศาสตร์ - นิติพัฒน์” ครั้งที่ 2 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างโอกาสทางวิชาการให้แก่นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการทางนิติศาสตร์สู่สาธารณชนให้กว้างขวาง และเป็นเวทีสาธารณะในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์ ตลอดจนนำเสนอผลการศึกษาวิจัยในประเด็นต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่การรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์เชิงวิชาการรวมทั้งการบูรณาการศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

Organized by : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์