Event Date : 2017-08-18

Submission Deadline : 2017-06-09

Venue : สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), กรุงเทพมหานคร

Website : http://www.citu.tu.ac.th/news/news_detail/6/125

อาเซียน คือ กลุ่มประเทศที่มีจุดเริ่มต้นมาจากสมาคมอาสาโดยประเทศไทย มาเลเซียและฟิลิปปินส์ได้ร่วมลงนามสร้างความมือกัน และขยายไปยังประเทศสมาชิกอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้การลงนามความร่วามมือในปฏิญญานกรุงเทพ เพื่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการธำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคง จนในปัจจุบันสามารถขยายความร่วมมือและสร้างความแข็งแกร่งในภูมิภาคโดยมีประเทศสมาชิกเข้าร่วมจำนวน 10 ประเทศ และพัฒนาความร่วมมือแบบพหุภาคีภายใต้กฎบัตรอาเซียน เพื่อยกระดับเป็นประชาคมอาเซียน อันมีการแบ่งประชาคมเป็นสามด้าน อันได้แก่ ด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อง่ายต่อการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมาย

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำที่ผลิตบุคลากรคุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม และตระหนักถึงความสำคัญของประเทศไทยในฐานะที่เป็นสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียน จึงได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 ร่วมกับโครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กองอบรมภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ ฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้และนวัตกรรมการสอน บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริการการท่องเที่ยว และโลจิสติกส์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อเฉลิมฉลองในวาระที่อาเซียนครบรอบ 50 ปี ภายใต้ชื่อ “ASEAN 50 Plus : Uniqueness in Diversity” และสร้างความร่วมมือด้านวิจัยและวิชาการ ด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมในบริบทอาเซียน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ ร่วมส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยด้านอาเซียนวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ อันจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานวิชาการในวงกว้างต่อไป

ประเด็นและหัวข้อย่อยภายใต้การประชุม
1. Leisure and Recreation
2. Sport
3. Service and Hospitality
4. Logistics and Value Chain
5. Culture and Heritage
6. Creativity and Innovation
7. Wellness and Health
8. Social Development
9. Ethnic and Sub-cultural Groups
10. Design and Urbanism
11. Environment and Sustainability
12. Gender and Feminism
13. Business and Marketing
14. Interpretation and Communication
15. Management and Administration
16. Tourism Education
17. MICE
18. Event and Festival
19. International Politic and Peace
and etc.

Organized by : วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์