Event Date : 2017-08-17

Submission Deadline : 2017-06-15

Venue : มหาวิทยาลัยรังสิต

Website : https://sites.google.com/rsu.ac.th/gradcon60/main

บทบาทสำคัญอันหนึ่งของบัณฑิตวิทยาลัย คือการจัดหาเวทีเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยจากดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ อันเป็นผลงานชิ้นสำคัญในการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยต่อสังคมและผู้สนใจในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ อีกทั้งเพื่อให้เป็นตามประกาศเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต จึงจัดโครงการเวทีเสนอผลการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษานี้ขึ้นเป็นประจำทุกปี ขอบเขตเนื้อหาของผลงาน เปิดกว้างสำหรับทุกด้านที่เป็นผลงานการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา และต้องเป็นบทความวิจัยที่ไม่เคยนำเสนอในงานประชุมวิชาการอื่นหรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอื่น บทความวิจัยที่นำสมัครเข้าร่วมโครงการจะได้รับการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๒ ท่าน และผลงานที่ผ่านการพิจารณาจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิจะได้รับคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา และตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (Proceedings) ในรูปเอกสารรวมบทคัดย่อ และสื่อ CD-ROM (บทความฉบับเต็ม) และหากผลงานวิจัยนั้นนำเสนอโดยผู้วิจัยตามวันและเวลาที่กำหนดในการประชุม จะได้รับเกียรติบัตร และสามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์สำเร็จการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

กลุ่มการนำเสนอผลงานวิจัย

(๑) บริหารและการจัดการ

(๒) ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

(๓) วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี

(๔) วิทยาศาสตร์สุขภาพ

(๕) ศิลปกรรม วิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์

Organized by : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต