Event Date : 2017-11-24

Submission Deadline : 2017-08-31

Venue : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, จังหวัดนนทบุรี

Website : http://grad-research.stou.ac.th/page/Showdata.aspx?idindex=36260

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมาอย่างต่อเนื่อง และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ โดยการจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ. ครั้งที่ 6 มีผู้เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ จำนวน 42 สถาบัน คิดเป็นร้อยละ 44 (106 ราย) จากผู้เข้าร่วมเสนอผลงานทั้งหมด 242 ราย ซึ่งการจัดประชุมเสนอผลงานดังกล่าว นอกจากใช้เป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานจากวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการค้นคว้าวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถใช้เป็นเงื่อนไขในการสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาตินี้ แบ่งกลุ่มนำเสนอผลงานออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
1) กลุ่มมนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์
2) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รูปแบบการนำเสนอผลงาน แบ่งเป็น แบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์ ซึ่งผู้นำเสนอผลงานและผู้เข้าร่วมประชุม จะได้ใช้เป็นเวทีนี้ในการแลกเปลี่ยนความรู้และต่อยอดงานวิจัยเพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมต่อไป

Organized by : ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา มสธ.