Event Date : 2017-11-04

Submission Deadline : 2017-08-30

Venue : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

Website : http://www.lampang.tu.ac.th/index.php/conference-main

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชียที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และยังมีปณิธานชัดเจนในการเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำในการแก้ปัญหาของประเทศทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยยึดมั่นคุณธรรมและประโยชน์ของประชาชน ในโอกาสครบรอบ 25 ปี ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เริ่มจากการพิจารณาการขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาคอย่างจริงจัง เมื่อปีการศึกษา 2535 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในจังหวัดลำปาง ได้ขยายการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการปกครอง สำหรับนักบริหาร (MPE) มายังจังหวัดลำปางเป็นครั้งแรก และต่อมาทางมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงความพร้อมและความเหมาะสมของจังหวัดลำปาง ในฐานะที่จะเป็นศูนย์กลางการพัฒนาการศึกษาในเขตภาคเหนือ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงมีมติให้ดำเนินโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ขึ้น เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2539 โดยรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รุ่นแรกคือ หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ในปีการศึกษา 2541 และในปีการศึกษา 2542 จึงได้เปิดหลักสูตรใหม่เพิ่ม คือ หลักสูตรสหวิทยาการสังคมศาสตร์ หลังจากนั้นจึงได้มีการเปิดหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม หลักสูตรนิติศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ตามลำดับ ดังนั้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งและองค์ความรู้ทางวิชาการและเพื่อสืบสานปณิธานในการช่วยเหลือสังคม เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “ปัญจวีสวรรษ ธรรมศาสตร์ลำปาง นำทางประชา พัฒนาสู่สากล” ขึ้น

โดยมี ประเด็นย่อยในการนำเสนอ (Sub Theme) ดังนี้

1. สวัสดิการชุมชมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

2. ความสัมพันธ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมต่อการพัฒนา: จากท้องถิ่นสู่ภูมิภาค

3. ออกแบบสร้างชน สู่สังคมสร้างสรรค์

4. กฎหมายกับการพัฒนา

5. นวัตกรรมสุขภาพ เพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืน

ซึ่งในนามผู้จัดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเวทีการประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้จะทำให้นักวิชาการ ตลอดจน ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจ ได้รับองค์ความรู้ เปิดโลกทัศน์และก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ การพัฒนาสังคมและการช่วยเหลือสังคมในวงวิชาการอย่างแท้จริง

Organized by : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง