Event Date : 2018-01-18 - 2018-01-19

Submission Deadline : 2018-11-06

Venue : ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพมหานคร

Website : http://t-fern.forest.ku.ac.th/

หัวข้อการนำเสนอ:

1. พิทักษ์ บูรณะและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก:   งานวิจัยนิเวศวิทยาด้าน; การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน, การต่อสู้กับการแปรสภาพเป็นทะเลทราย, การหยุดยั้งและฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน, การหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ, การจัดการองค์ความรู้ชุมชนท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ฯลฯ

2. การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเล: งานวิจัยนิเวศวิทยาด้าน; การหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล, การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทะเลและทรัพยากรทางทะเลสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

3. การพัฒนาพลังงานที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: งานวิจัยนิเวศวิทยาด้าน; การเข้าถึงการพัฒนาพลังงานที่ทันสมัย สะอาดและปลอดภัยรวมถึงพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

Organized by : คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์