Event Date : 2018-03-23 - 2018-03-24

Submission Deadline : 2018-12-15

Venue : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

Website : http://cpad.wu.ac.th/

การประชุมวิชาการระดับชาตินี้ จัดโดยสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้ดำเนินการจัดปีนี้เป็นปีแรก ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญของสถาบันอุดมศึกษาในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ วิจัยและผลงานวิชาการของคณาจารย์ อันก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย นักวิชาการ นักออกแบบ ตลอดจนนิสิตนักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจ อันเป็นประโยชน์ในวงกว้างทางวิชาการ ตลอดจนเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ใหม่และสร้างมาตรฐานที่ดีต่อไป รวมถึงเป็นกลไกสำคัญในการนำความรู้ไปใช้ในต่อยอดสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม เวทีนี้ยังให้ความสำคัญกับการบูรณาการผลงานวิจัยกับการเรียนการสอนและงานบริการวิชาการ  ก่อให้ให้เกิดการเชื่อมโยงความรู้จากการวิจัยและบริการวิชาการชุมชนและสังคมกับการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ อันเป็นภารกิจสำคัญของสถาบันอุดมศึกษา โดยได้แบ่งเป็นประเด็นการนำเสนอในที่ประชุม ได้แก่

  • สถาปัตยกรรม ชุมชน และสภาพแวดล้อม  ประกอบด้วย การออกแบบสถาปัตยกรรม หรือทฤษฎีสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น สถาปัตยกรรมไทยและการอนุรักษ์ ชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม  รวมถึงการเรียนการสอนทางสถาปัตยกรรม การบูรณาการการเรียนการสอนสถาปัตยกรรมกับงานวิจัยหรืองานบริการวิชาการ
  • การออกแบบอุตสาหกรรมและงานสร้างสรรค์  ประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์และสื่อประชาสัมพันธ์ การออกแบบนิเทศศิลป์ หัตถอุตสาหกรรม จักสาน เซรามิค เฟอร์นิเจอร์ แฟชั่น เครื่องประดับ และสิ่งทอ เป็นต้น รวมถึงการเรียนการสอนทางด้านการออกแบบอุตสาหกรรม การบูรณาการการเรียนการสอนออกแบบอุตสาหกรรมกับงานวิจัยหรืองานบริการวิชาการ

Organized by : สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์