Event Date : 2018-03-29 - 2018-03-30

Submission Deadline : 2017-12-31

Venue : อาคาร 62 คณะศิลปศาสตร์มทร.ศรีวิชัย

Website : http://libarts.rmutsv.ac.th/lac2018/desc.php

การทำวิจัยเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและถือเป็นกลไกสำคัญ ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศ ผลงานวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระและงานวิจัยของนักศึกษานับว่า มีความสำคัญยิ่ง เป็นแหล่งข้อมูลและองค์ความรู้ที่มีคุณค่า สามารถพัฒนาและนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติได้ต่อไป ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา คณะศิลปศาสตร์ได้สร้างบัณฑิตเป็นจำนวนหลายพันคนซึ่งถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้านศิลปศาสตร์ ที่มีศักยภาพแห่งหนึ่งของภาคใต้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

ในปี พ.ศ. 2561 ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปศาสตร์ จึงมีแนวคิดในการจัดประชุมวิชาการเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยกำหนดหัวข้อในการประชุมครั้งนี้ คือ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3 "ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" 3rd Liberal Arts National ConferenceIntegrated Disciplines and Research for Sustainable Development (LAC 2018) เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้อันได้มาจากกระบวนการวิจัยของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและมหาลัยอื่นๆทั้งของรัฐและเอกชน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ ระหว่าง นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการอีกทั้งจะเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษา นักวิชาการ ผลิตผลงานวิจัยเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาและพัฒนาหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนสังคมและประเทศชาติให้ขับเคลื่อนไปอย่างมีศักยภาพ รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานวิจัยร่วมระหว่างบุคลากรของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ โดยมีสาขาที่นำเสนอดังนี้ คือ 

  • การท่องเที่ยวและโรงแรม
  • คหกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์การอาหาร
  • ภาษาต่างประเทศ
  • มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

Organized by : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย