Event Date : 2017-12-07

Submission Deadline : 2017-10-25

Venue : faculty of social science, Mahamakut Buddhist University

Website : https://sites.google.com/view/ncsocmbu

การประชุมวิชาการ นอกจากจะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย ของคณาจารย์ นักวิชาการ ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลอดจนนิสิตและนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปแล้วนั้น ก็ยิ่งทวีความสำคัญยิ่งขึ้นต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร ภายหลังประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๑) และหลักเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในฐานะเงื่อนไขว่าด้วยเกณฑ์ระบบประกันคุณภาพในตัวบ่งชี้เรื่องคุณภาพอาจารย์ เกณฑ์ว่าด้วยเรื่องภาระงานทางวิชาการของอาจารย์ระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ระบุการเผยแพร่ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)       

 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีพันธกิจโดยตรงในการผลิตผลงานทางวิชาการที่มีความน่าเชื่อถือเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการและสังคม ซึ่งผลงานเหล่านั้นครอบคลุมไปยังสาขาต่างๆ ทั้งด้านสังคมศาสตร์ การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ รวมถึงสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดประชุมวิชาการ ทั้งต่อคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยและนักศึกษา เช่นเดียวกับผู้สนใจทั่วไป

 

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้ คือการนำเสนอผลงานวิจัย และบทความวิชาการ เพื่อได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทำรายงานการประชุม และคณะกรรมการจัดประชุมจากภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชียวชาญเป็นที่ยอมรับในสาขาสังคมศาสตร์ รวมถึงมีบทความจากหน่วยงานภายนอกอย่างน้อย ๓ หน่วยงาน จึงมีดำริร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑ (The 1st National Conference on Social Sciences)

Organized by : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย