Event Date : 2018-03-30

Submission Deadline : 2018-01-15

Venue : มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

Website : http://www.northbkk.ac.th/conference/

ด้วยการเล็งเห็นความสำคัญของพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ ผ่านการทำวิจัยและเผยแพร่งานวิจัยทั้งระดับพื้นฐานและวิจัยประยุกต์ในสาขาต่างๆ ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของสถาบันอุดมศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่นักศึกษาจะต้องมุ่งพัฒนาทักษะทางด้านการวิจัยและที่สำคัญคือการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้สาธารณะรับทราบและนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยส่วนหนึ่งมุ่งหวังให้เป็นประโยชน์แก่การเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา การพัฒนาคณาจารย์/นักวิจัย การพัฒนางานวิจัย การเผยแพร่งานวิจัยร่วมกัน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างช่องทางในการเผยแพร่งานวิจัยในระดับชาติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ในการทำวิจัยในบริบทที่หลากหลาย กระตุ้นนักวิชาการให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการในลักษณะกัลยาณมิตรยังประโยชน์ทั้งนักวิจัยมือใหม่ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่ายอื่นๆ ในอนาคต ด้วยความสำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงได้ให้มีการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจำปี 2561  ขึ้น ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนานัวตกรรมทางสังคมสู่ไทยแลนด์ 4.0” ทั้งนี้นวัตกรรมทางสังคมนับเป็นวิธีการ หลักการ แนวความคิดและโครงสร้างที่จำเป็นที่ต้องการของสังคม อาทิระบบการศึกษา การพัฒนาชุมชน และสุขภาพ รวมไปถึงการเสริมสร้างสังคมที่มีอารยธรรม กล่าวอีกนัยหนึ่ง นวัตกรรมทางสังคมคือนวัตกรรมใหม่ทางความคิดที่พัฒนาสังคมและช่วยเสริมสร้างความสามารถทางสังคม ภายใต้การเปลี่ยนทางสังคมในยุคไทยแลนด์ 4.0 นวัตกรรมทางสังคมจึงเป็นแนวคิดที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในการพัฒนาประเทศชาติควบคู่ไปกับการพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์

 

 

Organized by : สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ