Event Date : 2018-06-27 - 2018-06-29

Submission Deadline : 2018-05-10

Venue : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Website : http://bsri.swu.ac.th/

ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และนักวิจัย ถือเป็นงานวิจัยที่เป็นแหล่งข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สามารถประยุกต์ใช้เพื่อเป็นประโยชน์และพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติได้ นอกจากนั้น การนำเสนอผลงานวิจัยต่อที่ประชุมวิชาการจึงเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชนให้ได้รับทราบ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นร่วมกันระหว่างนักวิจัย อาจารย์ นักวิชาการ นิสิต ในกลุ่มสาขาวิชาเดียวกันหรือต่างสาขา อันจะนำไปสู่การพัฒนาผลงานวิจัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และทำให้เกิดการยกระดับมาตรฐานงานวิจัยมากขึ้น

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เล็งเห็นความสำคัญของการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิชาการ อาจารย์ นิสิต และนักวิจัยสู่สาธารณชนทั้งในระดับชาติ/นานาชาติ จึงจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์และสังคมศาสตร์” เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย รวมทั้งก่อให้เกิดการบูรณาการศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป 

นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาอื่นๆ ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ จึงเห็นควรจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ“การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์และสหวิทยากร” The 1st National and International Conference on Applied Behavioral Science Research and Interdisciplinary Social Science ขึ้นเพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยสำหรับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทั่วประเทศและจากประเทศอื่น ๆ ในโลก

Organized by : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว. คณะศึกษาศาสตร์ มอ. และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)