Event Date : 2018-05-09

Submission Deadline : 2018-02-15

Venue : ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

Website : http://bpi.ac.th/conference/2018/

การสร้างความเข็มแข็งในการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้การศึกษาทางด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยสามารถเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมของอาเซียนและของโลก งานวิจัยถือเป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางด้านศิลปวัฒนธรรมและเป็นภารกิจที่ส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา จะเห็นได้ว่าปัจจุบันสถาบันต่าง ๆ ได้ให้ความส าคัญกับการผลิตงานวิจัยโดยให้อาจารย์แต่ละท่านได้มีโอกาสผลิตผลงานวิจัยควบคู่ไปพร้อมกับการจัดการเรียนการสอนซึ่งงานวิจัยนี้เป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญถึงคุณภาพคณาจารย์ของสถาบันอีกด้วย

 

ในการนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จึงได้จัดการประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2เพื่อปฏิบัติภารกิจส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา ในการสนับสนุนให้บุคลากรครู อาจารย์ และผู้วิจัยมีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยที่ตนศึกษาค้นคว้า เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้วิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ รวมทั้งนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป นอกจากนี้ยังนับเป็นโอกาสในการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ น าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งถือเป็นกลไกที่สนับสนุนให้มีการใช้องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาอย่างสูงสุดแก่ชุมชนและสังคม โดยผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในการน าเสนอครั้งนี้จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลดีเด่น ดีมาก และดีในแต่ละด้าน และบทความของงานวิจัยฉบับเต็มจะได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)

 

 

ดังนั้น สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เล็งเห็นว่าการประชุมวิชาการระดับชาติก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการส าหรับนักวิชาการ นักวิจัย และผู้เข้าร่วมประชุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมดังกล่าว ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความเข้มแข็งขององค์กรหรือสถาบันการศึกษานั้นได้เป็นอย่างดียิ่งอีกทั้งได้รับการยอมรับจากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ เพื่อให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้และน าไปใช้ประโยชน์รวมทั้งสามารถบูรณาการเข้ากับศาสตร์ต่าง ๆ สร้างความก้าวหน้าและพัฒนาการศึกษาไทยด้านศิลปวัฒนธรรมอีกรูปแบบหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในศาสตร์แห่งศิลป์ที่ส าคัญ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาการศึกษาไทยด้านศิลปวัฒนธรรม ด้วยการมีส่วนร่วมสร้างและแสวงหา “นวัตกรรมทางสังคม (Social innovation)” ในศตวรรษที่ 21

 

การจัดการศึกษาและงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้

1.    ด้านนาฏศิลป์

2.    ด้านดุริยางคศิลป์

3.    ด้านทัศนศิลป์

4.    ด้านการศึกษา

5.    ด้านนวัตกรรม

หมายเหตุ ผู้ที่คัดเลือกบทความวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อเข้านำเสนอในครั้งนี้ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Peer Review) ตรงตามสาขาวิชานั้น ๆ

บทความวิจัยจะได้รับการเผยแพร่ในเอกสารประชุมวิชาการ (Proceedings)

Organized by : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม