Event Date : 2018-06-11

Submission Deadline : 2018-04-01

Venue : โรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิ

Website : https://www.csr-symposium.com/

 ด้วยสถาบันการบินพลเรือน รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม  จัดตั้งขึ้นโดยโครงการความร่วมมือระหว่างกองทุนพิเศษสหประชาชาติ (United Nation Special Fund : UNDP) องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) และรัฐบาลไทย มีภารกิจหลักในการผลิตและพัฒนาบุคลากรการบินให้กับหน่วยงานด้านการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งตลอดระยะเวลา 56 ปีที่ผ่านมาสถาบันการบินพลเรือนได้รับการยอมรับจากหน่วยงานอุตสาหกรรมด้านการบินในแถบภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้และทั่วโลกว่าเป็นสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาการและมีหลักสูตรตามมาตรฐานสากล เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของสถาบันการบินพลเรือนที่กล่าวว่า “เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศในวิชาชีพด้านการบินโดยมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการบินของชาติและภูมิภาคอาเซียน”  สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของรัฐบาลที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตบุคลากรด้านการบิน ซึ่งที่ผ่านมาสถาบันได้ผลิตบุคลากรด้านการบินจากหลายประเทศและหลายหลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรภาคพื้น หลักสูตรภาคอากาศ และหลักสูตรฝึกอบรม

จากนโยบายของรัฐบาลไทยที่เร่งผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ เพื่อก้าวไป

สู่การพัฒนาประเทศที่เรียกว่า “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งเป็นโมเดลของเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า (value-based economy) และเน้นการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (innovation-driven economy) รวมถึงการผลักดันอุตสาหกรรมการบินมีการเตรียมความพร้อมการเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาบุคลากรทางด้านการบินในภูมิภาค สถาบันการบินพลเรือนได้แสดงศักยภาพในความเป็นมืออาชีพในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการบินจากหลายประเทศ ซึ่งหน่วยงานด้านการบินทั่วโลกต่างก็ยอมรับความเป็นมืออาชีพและความเชี่ยวชาญในการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ทำให้ผู้เข้ารับการศึกษาและการฝึกอบรมจาก

สถาบันการบินพลเรือน มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

สถาบันการบินพลเรือนในฐานะสถาบันหลักในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการบินของประเทศ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ที่จะเร่งผลักดัน

การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินให้ได้ตามมาตรฐานสากล และเป็นศูนย์กลางผลิตบุคลากรด้านการบินในภูมิภาคอาเซียน ทุกหน่วยงานจึงได้มีการจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายในการผลิตบุคลากรให้ได้มาตรฐาน โดยส่งเสริมการทำความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรม

การบินทั้งในและต่างประเทศ การดำเนินการล่าสุดสถาบันการบินพลเรือนได้ทำความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศ เพื่อร่วมกันสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฯ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของแผนแม่บทการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา (U - Tapao International Airport Master Development Plan) หรือการทำความร่วมมือ การพัฒนาบุคลากรด้านการบินกับ Ecole Nationale de l\'Aviation Civile (ENAC) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีชื่อเสียงด้านการผลิตบุคลากรด้านการบินระดับสากลมีการจัดทำข้อตกลงในแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา หรือการนำข้อมูลมาปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมของ สบพ. ให้มีความหลากหลาย ทันสมัย ส่งเสริมการวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการบิน

การวิจัยเป็นกระบวนการคิดอย่างมีหลักการ เป็นขั้นตอน เพื่อสร้างและพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ให้กับชุมชน สังคม เศษฐกิจและประเทศชาติ ซึ่งหากประเทศใดมีนักวิจัยเป็นจำนวนมาก หรือมีการส่งเสริมให้คนในประเทศมีการศึกษาค้นคว้าวิจัยก็จะทำให้ประเทศนำไปสู่ความเจริญทางด้านวิทยาการและเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี จากการหารือร่วมกับมหาวิทยาลัยที่มีหลักการและแนวคิดที่ต้องการส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยใหม่ๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งสถาบันการบินพลเรือนได้เล็งเห็นความสำคัญในการนำองค์ความรู้ของนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินมาบูรณาการเพื่อพัฒนาให้อุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้า จึงได้การจัดทำโครงการการประชุมวิชาการการบินระดับชาติ (National Aviation Symposium) ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการ 

ที่มีผลงานวิชาการด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการบินให้มีคุณภาพ อีกทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างสถาบันการศึกษา สายการบิน และหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมการบินที่ดีที่สุดในภูมิภาค

 

 

Organized by : โดยภาคีความร่วมมือระหว่าง สถาบันการบินพลเรือน, มหาวิทยาลัยรังสิต และ มหาวิทยาลัยศรีปทุม