Event Date : 2018-06-06

Submission Deadline : 2018-03-15

Venue : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (พื้นที่ส่วนขยาย มฉก.2)

Website : http://astcconference.com/

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (Academic Science and Technology Conference: ASTC) เป็นการประชุมระดับชาติ ดำเนินการโดยเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง 8 สถาบัน 11 หน่วยงาน ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างผลงานวิชาการ งานวิจัย การอบรมทางวิชาการ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายในการดำเนินโครงการด้านวิชาการต่างๆ ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ก้าวตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน: Science, Technology and Innovation: Following the Wisdom of the King for Sustainable National Development” 

 กลุ่มสาขาวิจัยที่เปิดรับสมัคร

 

กลุ่มสาขาวิจัย
รายละเอียด
1. กลุ่มวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (Basic Science)
ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ สถิติ ชีวเคมี พันธุศาสตร์

2. กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science)

ได้แก่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เคมีอุตสาหกรรม เคมีประยุกต์ เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณิตศาสตร์ประยุกต์

3. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Science)

ได้แก่ การแพทย์ สาธารณสุข การพยาบาล การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

4. กลุ่มคอมพิวเตอร์ (Computer)

ได้แก่ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

5. กลุ่มนวัตกรรม (Innovation)

วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรม  นวัตกรรมทางการแพทย์ เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพและความงาม  เทคโนโลยีทางชีวภาพ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีเพื่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม   เทคโนโลยีในการทำธุรกรรมทางการเงิน 

 

Organized by : คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม วิทยาลัยการแพทยแผนไทย และคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย คณะวิทยาศาสตร และวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนและคณะวิทยาศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ