Event Date : 2018-03-21 - 2018-03-23

Submission Deadline : 0000-00-00

Venue : Preconference 1 วัน คือวันที่ 21มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน Conference 2 วัน คือวันที่ 22 – 23มีนาคม 2561 ณโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

Website : http://eduserv.ku.ac.th/sotl/index.php?method=home

การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในปัจจุบันจึงต้องตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงไปของสังคมในยุคปัจจุบัน เมื่อสังคมเปลี่ยน บริบทต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ผู้เรียนหรือนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกัน ฉะนั้นในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อตอบโจทย์ในภาวะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงถาโถมเข้ามาในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ ผู้ที่รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องต้องมีความเข้าใจ ทั้งบริบท สังคม และผู้เรียน เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนให้ตอบโจทย์ และเกิดประโยชน์ได้ผลลัพธ์อย่างที่ต้องการ  นิสิตนักศึกษาในปัจจุบันมีความแตกต่างไปจากเดิมอย่างมาก ทั้งในเรื่องการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันมากเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง  รูปแบบการเรียนรู้ รูปแบบการดำเนินชีวิตประจำวันลักษณะดังกล่าวต่างไปจากเดิมอย่างมาก

จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการปรับเปลี่ยน เทคนิค วิธีการ เพื่อตอบสนองให้เท่าทันบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป การให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้นั้นควรมุ่งเน้นกลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอนที่การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีส่วนร่วม (Engage) ในการเรียนรู้ เรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนเปลี่ยนความคิด หรือ พฤติกรรม ผ่านการมีประสบการณ์ตรงจากการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ในลักษณะดังกล่าวมานี้จึงมี กลยุทธ์ เทคนิค หรือรูปแบบการจัดการเรียนรู้มากมายที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีความเข้าใจในความรู้โดยผ่านการฝึกฝน ผ่านประสบการณ์จริง ผ่าน กิจกรรมต่างๆ ในสภาพแวดล้อมของสถาบันการศึกษาที่เอื้ออำนวย  

ลักษณะดังนี้จะช่วยให้ผู้เรียนนั้นสามารถสั่งสมประสบการณ์ เก็บความรู้  เชื่องโยงความรู้ และนำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนโดย ตรงเมื่อกำหนดผลลัพธ์ในการเรียนรู้ในรายวิชา หลักสูตรแล้ว ผนวกกับประยุกต์ เทคนิคการสอนที่เหมาะสม และพัฒนามาเป็นงานวิจัยด้านการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดนวัตกรรมทางการศึกษา รวมทั้งเกิดการแลกเปลี่ยน การเปลี่ยนความคิด เทคนิค การเรียนการสอนอย่างกว้างขวาง เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริงซึ่งสอดคล้องกับการนิสิตนักศึกษาที่เป็นคนยุคใหม่ Gen Z และการก้าวเข้าสู่การศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 การขับเคลื่อนที่สำคัญที่ให้ความสำคัญกับผู้เรียนเพื่อให้ถึงพร้อมในการเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเกือบจะเป็นปราการด่านสุดท้ายของระบบการศึกษาที่จะบ่มเพาะ  หล่อหลอม เตรียมผู้เรียนให้ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีทักษะในการดำเนินชีวิต ในการทำงานที่จำเป็น อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญผู้เรียนเพื่อออกไปเป็นผู้นำในสังคมที่เป็นคนเก่ง คนดี มีสุขภาวะที่ดีต่อไป

เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ให้เป็นการพลิกโฉมการศึกษา เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ ที่จะจบออกไปเป็นผู้นำทางความคิดที่รับใช้สังคม และเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสำนึกต่อสังคมได้นั้น ถึงเวลาแล้วที่การจัดการศึกษาต้องเปลี่ยนแปลงไป ให้ถึงพร้อมที่ตอบสนองและเท่าทันสภาวการณ์ในปัจจุบัน ด้วยการตระหนักถึงประเด็นที่สำคัญดังกล่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) สถาบันคลังสมองของชาติ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันการเรียนรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการสัมมนาวิชาการเรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อหลักคือ  พลิกโฉมอุดมศึกษา เพื่อสร้างคนยุคใหม่ ขึ้นเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษาและนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะประกอบวิชาชีพอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และตระหนักถึง ความสำคัญของการวิจัยเพื่อพัฒนาพัฒนาการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา และมาร่วมกันเพื่อพลิกโฉมการศึกษา เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคมต่อไป

 

Organized by : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)สถาบันคลังสมองของชาติ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันการเรียนรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยขอนแก่น