Event Date : 2018-06-26 - 2018-06-29

Submission Deadline : 2018-05-10

Venue : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

Website : http://bsri.swu.ac.th/conference/

ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และนักวิจัย ถือเป็นงานวิจัยที่เป็นแหล่งข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สามารถประยุกต์ใช้เพื่อเป็นประโยชน์และพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติได้ นอกจากนั้น การนำเสนอผลงานวิจัยต่อที่ประชุมวิชาการจึงเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชนให้ได้รับทราบ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นร่วมกันระหว่างนักวิจัย อาจารย์ นักวิชาการ นิสิต ในกลุ่มสาขาวิชาเดียวกันหรือต่างสาขา อันจะนำไปสู่การพัฒนาผลงานวิจัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และทำให้เกิดการยกระดับมาตรฐานงานวิจัยมากขึ้น
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เล็งเห็นความสำคัญของการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิชาการ อาจารย์ นิสิต และนักวิจัยสู่สาธารณชนทั้งในระดับชาติ/นานาชาติ จึงจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์และสังคมศาสตร์” เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย รวมทั้งก่อให้เกิดการบูรณาการศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป 

การประชุมนี้รับพิจารณา “บทความวิจัย (Research article) และบทความวิชาการ (Academic article)” ในสาขาวิชาดังนี้ คือ 

1. กลุ่มสาขาพฤติกรรมศาสตร์

2. กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

3. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

4. กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ

 

5. กลุ่มสาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

Organized by : 1) สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)