Event Date : 2018-08-01 - 2018-08-03

Submission Deadline : 2018-04-04

Venue : จ.ตรัง / Trang,Thailand

Website : http://rmutcon2018.rmutsv.ac.th/

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง ๙ แห่ง มีภารกิจร่วมกันตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพุทธศักราช 2548 ในการจัดการศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยตระหนักถึงความสำคัญของการนำองค์ความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาประเทศและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันกับนานาประเทศ ดังนั้นเพื่อตอบสนองต่อพันธกิจและภารกิจร่วมกันของทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง ๙ แห่ง จึงมีการจัดประชุมวิชาการร่วมกันในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง ๙ แห่ง โดยหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพหลักเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม สู่สังคมภายนอก ตลอดจนเกิดการสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Session 1: มนุษยศาสตร์สังคมวิทยาและการศึกษา

•มนุษยศาสตร์

•วรรณกรรม

•ภาษาศาสตร์

•การทดสอบทางภาษา

•การแปล

•ภาษาศาสตร์ประยุกต์

•ภาษาและวัฒนธรรม

•สังคมศาสตร์

•ประวัติศาสตร์

•ศึกษาศาสตร์

•การศึกษาและพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21

•นวัตกรรมการสอน

•เทคโนโลยีทางการศึกษา

•เทคนิควิธีการสอน

•สื่อการสอน/สื่อการเรียนรู้

•การจัดบรรยากาศการเรียนรู้

•การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

•อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

•การตลาดและการจัดการการท่องเที่ยว/การพัฒนาการวางแผนการท่องเที่ยว

•วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา

•การท่องเที่ยวเชิงกีฬา

•โลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว

•การจัดการประชุมและนิทรรศการ

•การท่องเที่ยวยั่งยืน/การท่องเที่ยวสีเขียว

•การท่องเที่ยวชุมชน/การท่องเที่ยวชนบท/เมือง

•ผลกระทบการท่องเที่ยว/กลยุทธ์การท่องเที่ยว

 

Session 2: เกษตรศาสตร์

•สาขาพืช

•สาขาสัตว์

•สาขาประมง

•สาขากีฏวิทยา

•สาขาโรคพืช

•สาขาส่งเสริมการเกษตร

•สาขาเทคโนโลยีการเกษตร

•สาขาระบบการเกษตร

•เทคโนโลยีอาหาร

•การแปรรูปอาหาร

•เคมีอาหาร

•อาหารและโภชนาการ

•การวิเคราะห์อาหาร

•อาหารเสริมสุขภาพ

•วัตถุเจือปนในอาหาร

•จุลชีววิทยาอาหาร

•ความปลอดภัยและสุขาภิบาลอาหาร

•การประกันคุณภาพอาหาร

•วิศวกรรมอาหาร

•การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางอาหาร

•การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส และการวิจัยผู้บริโภค

•ผลิตภัณฑ์ประมง

•บรรจุภัณฑ์

•เทคโนโลยีชีวภาพ

•ชีววิทยาประยุกต์

•สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

•การบำบัดและการใช้ประโยชน์จากของเสียทางการเกษตร

•ผลพลอยได้จากอาหารเพิ่มมูลค่า

•การบริหารการจัดการศัตรูพืช

•การท่องเที่ยวเรือสำราญ

•การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

•การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

•การท่องเที่ยวผู้สูงวัย

•การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/การท่องเที่ยวธรรมชาติ

•การท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ/ผจญภัย/สวนสนุก

•การจัดการโรงแรม

•การจัดการทรัพยากรมนุษย์

•ห้องพักและภัตตาคาร

•คุณภาพการบริการ

•ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจการบริการ

•สื่อสารมวลชน

•นิเทศศาสตร์

•วารสารศาสตร์

•เทคโนโลยีสื่อในงานสื่อสารมวลชน

 

Session 3: วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

•วิศวกรรมไฟฟ้า

•วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

•วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

•วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

•เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

•วิศวกรรมการวัดคุม

•วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีวัสดุ

•วิศวกรรมสิ่งทอ

•วิศวกรรมเครื่องกลและกลศาสตร์ประยุกต์

•วิศวกรรมการบิน

•วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยีการก่อสร้าง

•วิศวกรรมสำรวจ

•วิศวกรรมอุตสาหการ การจัดการงานวิศวกรรม และเทคโนโลยีการผลิต

•วิศวกรรมเคมี ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

•วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการ

•วิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี

•วิศวกรรมโลจิสติกส์และระบบราง

•วิศวกรรมการทาง และวิศวกรรมจราจร

•เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ

•งานวิจัยเชิงอุตสาหกรรม

•ฟิสิกส์ประยุกต์

 

Session 4: สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม และงานสร้างสรรค์

•สถาปัตยกรรมศาสตร์

•นวัตกรรมการออกแบบและผลิตภัณฑ์

•ออกแบบวัสดุ

•ออกแบบแฟชั่น

•นวัตกรรมการพิมพ์

•การออกแบบผลิตภัณฑ์

•ผังเมือง

•การออกแบบเครื่องเรือน

•การออกแบบอุตสาหกรรม

•ศิลปกรรมศาสตร์

•งานสร้างสรรค์

•สถาปัตยกรรมกับชุมชน

•สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น

 

Session 5: เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

•เศรษฐศาสตร์

•บริหารธุรกิจ

•การบัญชี

•การจัดการ

•การจัดการดำเนินงาน

•การตลาด

•การตลาดอิเล็กทรอนิกส์

•การจัดการโลจิสติกส์

•ธุรกิจบริการ

•การเงิน การธนาคาร

•ธุรกิจระหว่างประเทศ

•การเป็นผู้ประกอบการ

•พฤติกรรมผู้บริโภค

•การวิจัยทางธุรกิจและทางเศรษฐศาสตร์

•การจัดการการบิน

 

Session 6: วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

•วิทยาศาสตร์กายภาพ

•คณิตศาสตร์

•วิทยาศาสตร์การแพทย์ และเภสัชศาสตร์

•ฟิสิกส์

•เคมี

•ชีววิทยา

•วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

•เทคโนโลยีการจัดการมลพิษทางอากาศ เสียง และการสั่นสะเทือน

•เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษในงานอุตสาหกรรม

•เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาอุตสาหกรรมและชุมชน

•เทคโนโลยีการจัดการมูลฝอยและกากของเสียอันตราย

•เทคโนโลยีที่เหมาะสมและพัฒนาทรัพยากร

•เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

•การวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และสังคม

•การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

•หลักการบริหารและจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจอย่างยั่งยืน

•การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ของโครงการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

•การสร้างแบบจำลองระบบทางสิ่งแวดล้อม

•การจัดการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและธุรกิจสิ่งแวดล้อม

•การจัดการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

•การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

•การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

•การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

•การประเมินวัฏจักรชีวิต

•การจัดการของเสีย

•การวิเคราะห์ การไหลของสารหรือวัสดุ

•การประเมินคาร์บอนฟุตพริ๊นผลิตภัณฑ์

•การประเมินคาร์บอนฟุตพริ๊นองค์กร

 

Organized by : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย(RMUTSV)