Event Date : 2018-07-09

Submission Deadline : 2018-04-30

Venue : ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ

Website : http://www.ncpd2018.kmutt.ac.th

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ขอเชิญอาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการอิสระ และประชาชนทั่วไป ส่งบทความวิชาการและบทความกึ่งวิชาการร่วมนำเสนอในการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561  

ด้วยแนวคิด "การขับเคลื่อนสู่สังคมยั่งยืนของคนทั้งมวล (Moving towards Sustainable Society for All)" ในหัวข้องานวิจัย ดังนี้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (Local Wisdom for Persons with Disabilities) นวัตกรรมเพื่อคนพิการและสังคมสูงอายุ (Innovation for Persons with Disabilities and Aging Society) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อคนพิการ (Innovative Education for Persons with Disabilities) นโยบาย การบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม (Policy and Management for Equality) การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) และการเสริมพลังคนพิการ (Empowerment for Persons with Disabilities) ภายใต้การสนับสนุนกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

หัวข้องานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

- ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (Local Wisdom for Persons with Disabilities)

- นวัตกรรมเพื่อคนพิการและสังคมสูงอายุ (Innovation for Persons with Disabilities and Aging Society)

- นวัตกรรมการศึกษาเพื่อคนพิการ (Innovative Education for Persons with Disabilities)

- นโยบาย การบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม (Policy and Management for Equality)

- การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design)

- การเสริมพลังคนพิการ (Empowerment for Persons with Disabilities)

 

Organized by : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)