Event Date : 2018-05-19

Submission Deadline : 2018-05-05

Venue : มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ประเทศไทย

Website : http://www.top2star.com/iqs/main.html

การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการบริหารจัดการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษ ที่เน้นพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา     ด้านการวิจัยเพื่อสร้างและ  ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นการขยายพรมแดนความรู้        และทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับ สภาพเศรษฐกิจ สังคม  วัฒนธรรม  และสิ่งแวดล้อมตามศักยภาพของแต่ละสถาบัน  มีการสร้างเครือข่าย   ความร่วมมือ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศมีกาให้บริการด้านวิชาการที่ทันสมัย เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของสังคมตามระดัความเชี่ยวชาญของสถาบันโดยดำเนินการควบคู่ไปกับ พันธกิจอื่นที่สถาบันอุดมศึกษา จะต้องดำเนินการ ทั้งภารกิจด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน การบริหารจัดการ  การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม และเป็นคนดีของสังคม เป็นการนำประเทศไทยให้ก้าวทันและแข่งขันได้ในเวทีโลก

 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาสถาบัน ตามพันธกิจดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง   โดยเฉพาะการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่  การวิจัยและพัฒนา  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  และการวิจัยสถาบัน  โดยส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงาน วิจัยของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อสังคมและเป็นเวทีด้าการวิจัยและวิชาการ สำหรับบุคลากรจากสถาบันการศึกษา  ตลอดจนสนับสนุนให้หน่วยงาน   หรือบุคคลภายนอก  ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อให้งานวิจัยมีคุณภาพมีความเข้มแข็ง    และตอบสนองต่อความต้องการของสังคมร่วมกันอย่างแท้จริง

เปิดรับบทความวิจัยในกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้

- ด้านการศึกษา

- ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- ด้านบริหารธุรกิจ

Organized by : มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น โทร.045-283770-2, 092-175-6951