Event Date : 2018-11-29 - 2018-11-30

Submission Deadline : 2018-06-30

Venue : โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร

Website : http://rih2018.scphtrang.ac.th

ในปี ๒๕๖๑ กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดยุทธศาสตร์ใน ๕ ปีแรก เน้นเรื่องการปฏิรูประบบสุขภาพ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ โดยเน้นการสร้างเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย และสร้างความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน ควบคู่ไปกับการให้บริการด้านสุขภาพในเชิงรุก ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ เพื่อเพิ่มกำลังคนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลคนไทย พร้อมทั้งนำนวัตกรรมเดิมเสริมนวัตกรรมใหม่ เพื่อสอดรับกับการเป็นประเทศไทย 4.0 โดยเป็นไปอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส และมีคุณธรรมทั้งกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วย รวมถึงบูรณาการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทุกกลุ่มวัยอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมในทุกครัวเรือนทั่วประเทศช่วยให้บุคลากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้ช่วยเหลือกันในรูปแบบการจัดบริการร่วมกัน และจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีสุขภาพดี สามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่จำเป็นได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยการประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญและระบบส่งต่อสามารถเชื่อมโยง ชุมชน องค์กรภาคี และเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสุขภาพ มาประยุกต์ใช้ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จำเป็นต้องให้ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ที่ปฏิบัติ นักวิชาการ มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาต่อไป

ดังนั้น เครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ ซึ่งประกอบไปด้วย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรทั้ง ๗ แห่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ กาญจนาภิเษก และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีภารกิจหลักในการผลิตและพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนงานบริการสุขภาพในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ทั้งในภูมิภาคและพื้นที่ห่างไกลความเจริญทั่วประเทศ ได้ตระหนักว่าการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ เป็นปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน จึงได้ร่วมกันจัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ ๔) และนานาชาติ เรื่อง : การวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ (International and 4th National Academic Conference: Research and Innovation in Health) เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของวิทยาลัยในเครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ รวมทั้งบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเชิงวิชาการด้านสุขภาพร่วมกัน อันจะนำไปสู่การจัดการสุขภาวะที่เหมาะสม และนำองค์ความรู้จากผลงานวิชาการมาพัฒนาต่อยอดงานวิจัย ตลอดจนพัฒนางานวิจัยไปสู่การสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพ ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัย งานบริการสุขภาพ และการจัดการเรียนการสอนที่เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง

เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของภาคีเครือข่าย สถาบันการศึกษา รวมทั้งบุคคลทั่วไป มีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ โดยแบ่งเป็น ๙ กลุ่ม ดังนี้

๑ Thai International

๒ Health Policy and Management 

๓ Health Care/Education/Behavior 

๔ Health Innovation

๕ Thai Traditional Medicine/Alternative Medicine/Local Wisdom 

๖ Environmental and Occupational Health

๗ Health Promotion/Prevention    

๘ Dental Public Health/Pharmacy  

๙ Nursing/Others related to health

 

Organized by : เครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (สวสท.)