Event Date : 2018-10-25 - 2018-10-26

Submission Deadline : 2018-07-06

Venue :

Website : http://ntbac2018.udru.ac.th/

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นแหล่งการเรียนรู้และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานด้านศิลปวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง ชี มูล ในระดับท้องถิ่น และภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งเป็นแหล่งให้บริการวิชาการเป็นสื่อกลางในการนำเสนอผลงานสำหรับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ในการนี้ ทางศูนย์การเรียนรู้ฯ มีเป้าหมายในการบริการวิชาการโดยเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้วยการจัดเวทีในการประชุม เสวนา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและตามเป้าหมายการดำเนินงาน ภายใต้หัวข้อการดำเนินโครงการ ประชุมวิชาการระดับชาติ พื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ ๓ “ถอดรื้อพรมแดนความรู้: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่น โขง ชี มูล”

 

เนื้อหาบทความในประเด็น : :

กลุ่มที่ 1: สหวิทยาการเพื่อการพัฒนา

- การบริหารและการพัฒนาท้องถิ่น

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

- การพัฒนาชุมชน/สังคม

- รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

- ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา

- เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา

- สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

- สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา

- ประชากรศาสตร์

- สิ่งแวดล้อมศึกษา

- วิทยาศาสตร์สุขภาพ

- การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม

- สาธารณสุขชุมชน

 

กลุ่มที่ 2: ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

- นาฏศิลป์และการแสดง

- ศิลปกรรม

- ประวัติศาสตร์

- วัฒนธรรมศึกษา

- ปรัชญาและศาสนา

- มานุษยวิทยาและโบราณคดี

- การจัดการทรัพยากรวรรณธรรม

- ดนตรี

 

กลุ่มที่ 3: ภาษาและวรรณกรรม

- คติชนวิทยา

- ภาษาไทย

- ภาษาเวียดนาม

- ภาษาจีน

- ภาษาอังกฤษ

- ภาษาอังกฤษธุรกิจ

- วรรณกรรมวิจารณ์

 

กลุ่มที่ 4: สาขาที่เกี่ยวข้องกับสหวิทยาการ ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- สาขาที่เกี่ยวข้องกับสหวิทยาการ ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Organized by : ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี