Event Date : 2018-07-21

Submission Deadline : 2018-06-30

Venue : มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง จ. ขอนแก่น

Website : http://neunic2018.neu.ac.th

รัฐบาลได้ดำเนินนโยบาย  “ไทยแลนด์ 4.0” อย่างต่อเนื่อง  ตามวิสัยทัศน์ว่า  “มั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน” เพื่อให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างยั่งยืนและขับเคลื่อนประเทศในด้านต่างๆ การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเป็นสิ่งเร่งด่วนที่ต้องเกิดขึ้นในสถาบันการศึกษาและอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาตามทิศทางไทยแลนด์ 4.0         มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ตระหนักในบทบาทการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการของบุคลากรที่มีส่วนในการพัฒนาบุคคลากรให้มีการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมในด้านการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะการวิจัย  ในการสร้างองค์ความรู้ตลอดจนเชื่อมโยงภารกิจสู่สังคม  ซึ่งงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นผลงานสร้างสรรค์ทางวิชาการของมหาวิทยาลัย และมีส่วนสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง

มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรให้มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพงานวิจัยและเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างนักศึกษา  อาจารย์และนักวิชาการ  นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการร่วมกันพร้อมทั้งมุ่งสู่การสร้างองค์ความรู้ผ่านงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรมในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศไทย 

ขอบข่ายของงานวิจัยและวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ให้อยู่ใน 7 กลุ่มต่อไปนี้

(1) ด้านการศึกษา (ED) เช่น การบริหารการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและการสอน การวัดและการประเมินผลการศึกษาและนวัตกรรมทางการศึกษา

(2) ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (HS) เช่น พยาบาลศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และเทคนิคการแพทย์

(3) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ST) เช่น วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

(4) ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (HSS) เช่น นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิเทศศาสตร์

(5) ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (BE) เช่น บริหารธุรกิจ การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม และเศรษฐศาสตร์

(6) ด้านเกษตรกรรมและประมง (AF)

(7) International Conference (IC)

 

 

Organized by : มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสถาบันเครือข่าย