Event Date : 2018-11-19 - 2018-11-21

Submission Deadline : 2018-06-30

Venue : โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว แอนด์ คอนเวนชัน เซนเตอร์

Website : http://www.agri.cmu.ac.th/nhc2018

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตพืชสวนที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก ผลิตผลทางพืชสวนที่สำคัญ ได้แก่ พืชผัก ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ พืชสมุนไพรและเครื่องเทศ และพืชอุตสาหกรรม ดังนั้นประเทศไทยจึงได้ชื่อว่าเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีความอุดมสมบูรณ์ ถือเป็นแหล่งผลิตอาหารเลี้ยงประชากรทั่วโลก การผลิตพืชสวนของไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภคและใช้ประโยชน์ในประเทศ ผลิตผลพืชสวนหลายชนิดมีศักยภาพสูงสามารถส่งออกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผักและผลไม้ สร้างรายได้ให้แก่ประเทศคิดเป็นมูลค่ามหาศาล

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเกิดการแข่งขันในตลาดการค้าสูงมาก โดยเฉพาะเมื่อมีการเปิดเสรีทางการค้าสินค้าเกษตร สินค้าเกษตรในกลุ่มของผักและผลไม้ก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างมากเช่นเดียวกันกับสินค้าเกษตรอื่นๆ ดังนั้นจึงต้องมีการวิจัยและพัฒนาพืชสวนกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ และพืชอุตสาหกรรม ให้มีศักยภาพในการแข่งขันและส่งออก เช่น การสนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาพืชสวนพันธุ์ใหม่ และค้นหาพืชสวนชนิดใหม่ที่มีศักยภาพสูงอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างขีดความสามารถในการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตพืชสวน การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตพืชสวนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการดำเนินงานวิจัยที่ส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งเกษตรกร ผู้บริโภค ผู้ส่งออก โดยคำนึงถึงห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ทั้งระบบ เพื่อการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 – 2564 ที่ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนา

ในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีซึ่งเป็นเงื่อนไขจำเป็นสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ สร้างโอกาสและมีที่ยืนให้กับทุกคนในสังคมได้ดำเนินชีวิตที่ดีมีความสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องมีคุณภาพ และมีเสถียรภาพการกระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เป็นการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวิถีชีวิต ค่านิยม ประเพณีและวัฒนธรรมมุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสำหรับคนไทยโดยยึดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ซึ่งยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี พ.ศ. 2579 มีบทบาทที่สำคัญในเวทีนานาชาติ ระบบเศรษฐกิจตั้งอยู่บนฐานของการใช้นวัตกรรมนำดิจิทัล สามารถแข่งขันในการผลิตได้และค้าขายเป็น มีความเป็นสังคมประกอบการ มีฐานการผลิตและบริการที่มีคุณภาพและรูปแบบที่โดดเด่น เป็นที่ต้องการในตลาดโลก เป็นฐานการผลิตและบริการที่สำคัญเช่น การให้บริการคุณภาพทั้งด้านการเงิน ระบบโลจิสติกส์ บริการด้านสุขภาพ และท่องเที่ยวคุณภาพเป็นครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัย เป็นฐานอุตสาหกรรมและบริการอัจฉริยะที่เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ใช้นวัตกรรม ทุนมนุษย์ทักษะสูงและเทคโนโลยีอัจฉริยะ มาต่อยอดฐานการผลิตและบริการที่มีศักยภาพในปัจจุบัน และพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหม่ๆ เพื่อนำประเทศไทยไปสู่การมีระบบเศรษฐกิจสังคม และประชาชนที่มีความเป็นอัจฉริยะ ทั้งนี้วิสัยทัศน์ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ“Go for SMART AGRICULTURE การมุ่งไปสู่การเกษตรที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐานปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม” นั้น สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบสอง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการพัฒนาการผลิตพืชสวน นอกจากรัฐบาลจะให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการวิจัยด้านพืชสวนกลุ่มเป้าหมายอย่างจริงจังแล้ว ยังต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ ได้แก่ มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนด้านการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ดังนั้นจึงได้มีการจัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา โดยในปี พ.ศ. 2549 ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 6“สู่นวัตกรรมพืชสวนไทยเพื่ออาหารปลอดภัยและเศรษฐกิจพอเพียง” และในปี พ.ศ. 2561 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติอีกครั้งหนึ่งจากที่ประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 17โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เช่น สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ และสถาบันการศึกษาต่างๆ การประชุมวิชาการในครั้งนี้ ครอบคลุมขอบข่ายงานวิจัยด้านพืชสวนทั้งพืชผัก ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ พืชเครื่องเทศและสมุนไพร รวมทั้งพืชอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลาย และเกี่ยวข้องกับศาสตร์หลายสาขา ทั้งด้านปรับปรุงพันธุ์พืช การขยายพันธุ์พืชเทคโนโลยีการผลิตพืช สรีรวิทยาการผลิตพืช การอารักขาพืช วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ความปลอดภัยของอาหารและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน และเป็นการสร้างเครือข่ายการวิจัยร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพื่อพัฒนาผลผลิตพืชสวนของไทยให้มีคุณภาพและมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 17 จึงมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการผลิตพืชสวนในทุกมิติ ภายใต้หัวข้อ “สู่ก้าวใหม่ของพืชสวนไทย”

การจัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 17 มีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การแสดงผลงานการวิจัย ของนักศึกษานักวิชาการสาขาพืชสวนและสาขาที่เกี่ยวข้องรวมถึงการแสดงนิทรรศการของรัฐและภาคเอกชน

Organized by : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่