Event Date : 2018-10-05

Submission Deadline : 2018-09-01

Venue : วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น /College of Asian Scholars Khon Kaen 179/137ประชาสโมสร, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น, 40000 Tambon Nai Mueang, Amphoe Mueang Khon Kaen, Chang Wat Khon Kaen 40000

Website : http://www.grad.cas.ac.th/

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้ตระหนักถึงพันธกิจด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและได้กำหนดนโยบายในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งคุณภาพ (Quality First) ยุทธศาสตร์ที่สำคัญคือ การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและมีคุณค่าก่อให้เกิดการพัฒนาสนองนโยบายและกระบวนทัศน์ “Blockchain in Education: The New Challenge for Academy Reform” ในการนี้วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในประเทศ  14  สถาบัน ต่างประเทศ  8  สถาบัน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวม 22 สถาบัน จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6/2561 ในหัวข้อ Blockchain in Education: The New Challenge for Academy Reform  โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเปิดเวทีวิชาการในการเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือทางวิชาการ นำไปสู่การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ ชาติและสังคมโลกต่อไป

ขอบเขตงานวิจัยที่เปิดรับให้นำเสนอ

[ED] การศึกษา

[HE] วิทยาศาสตร์สุขภาพ

[ES] วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

[HS] มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์

[BE] บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

 

[LI] นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ กฎหมาย ทรัพย์สินทางปัญญา และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

Organized by : บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย