Event Date : 2018-11-29 - 2018-11-30

Submission Deadline : 2018-08-31

Venue : โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร, 296 ถนน พญาไท แขวง ถนนเพชรบุรี เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

Website : http://rih2018.scphtrang.ac.th/th

เครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ ซึ่งประกอบไปด้วย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรทั้ง ๗ แห่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ กาญจนาภิเษก และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีภารกิจหลักในการผลิตและพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนงานบริการสุขภาพในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ทั้งในภูมิภาคและพื้นที่ห่างไกลความเจริญทั่วประเทศ ได้ตระหนักว่าการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ เป็นปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน จึงได้ร่วมกันจัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ ๔) และนานาชาติ เรื่อง : การวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ (International and 4th National Academic Conference: Research and Innovation in Health) เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของวิทยาลัยในเครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ รวมทั้งบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเชิงวิชาการด้านสุขภาพร่วมกัน อันจะนำไปสู่การจัดการสุขภาวะที่เหมาะสม และนำองค์ความรู้จากผลงานวิชาการมาพัฒนาต่อยอดงานวิจัย ตลอดจนพัฒนางานวิจัยไปสู่การสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพ ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัย งานบริการสุขภาพ และการจัดการเรียนการสอนที่เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง

 

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อจัดให้มีเวทีวิชาการแก่ภาคีเครือข่ายทางด้านสุขภาพและบุคคลทั่วไป ได้นำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

๒. เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของภาคีเครือข่าย สถาบันการศึกษา รวมทั้งบุคคลทั่วไป มีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ โดยแบ่งเป็น ๙ กลุ่ม ดังนี้

๒.๑ Thai International

๒.๒ Health Policy and Management  

๒.๓ Health Care/Education/Behavior 

๒.๔ Health Innovation

๒.๕ Thai Traditional Medicine/Alternative Medicine/Local Wisdom  

๒.๖ Environmental and Occupational Health 

๒.๗ Health Promotion/Prevention     

๒.๘ Dental Public Health/Pharmacy  

๒.๙ Nursing/Others related to health

 

รูปแบบการประชุมวิชาการ

๑. การบรรยายพิเศษทางวิชาการ (Keynote speaker)

๒. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral presentation)

๓. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster presentation)

 

Organized by : เครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (สวสท.)