Event Date : 2019-01-25

Submission Deadline : 2018-08-20

Venue : หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Website : http://socresearch.crru.ac.th/soc/

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะจัดการประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15  “การขับเคลื่อนพลังชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้            ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนพลังชุมชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น และสังคมไทยในทุกระดับ และเพื่อให้เป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยด้านการพัฒนาและผลงานวิจัยด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องครอบคลุมทั้งภาคบรรยาย(Oral Presentation) และนำเสนอแบบโปสเตอร์  (Poster Presentation)

ประเด็นการนำเสนอผลงานวิจัย ได้แก่

1.ด้านสังคมและวัฒนธรรม

1.1 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

1.2 การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

1.3 การพัฒนาศักยภาพคนในแต่ละช่วงวัย

1.4 ความมั่นคงของชีวิตและสังคม

1.5 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับชุมชน

1.6 วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และชาติพันธุ์

 

2.ด้านการพัฒนา

2.1 การพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา

2.2 การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่นในสังคมไทย

2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

 

3.ด้านการศึกษา

3.1 การจัดการเรียนรู้สำหรับคนทุกกลุ่มวัย

3.2 นวัตกรรมทางการศึกษา

 

4.ด้านการบริหารจัดการ

4.1 การบริหารจัดการชุมชน

4.2 การบริหารรัฐกิจ

4.3การจัดการท่องเที่ยวชุมชน

 

5.การวิจัยด้าน Startup

6.เทคโนโลยีสารสนเทศ

7.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Organized by : สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร