Event Date : 2018-11-29

Submission Deadline : 2018-11-30

Venue : ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ อาคาร 6 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Website : http://www.dpu.ac.th/conference2018/

ปัจจุบันทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ อันเป็นผลมาจากความก้าวหน้าและการพัฒนาของเทคโนโลยีที่ทันสมัยในสังคมยุคดิจิทัล (Digital Economy) โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและการปฏิรูปกระบวนการผลิต การดำเนินธุรกิจ การค้า ตลอดจนการบริการและกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ ส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดีขึ้น การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคมยุคดิจิทัลนั้น ได้ส่งผลกระทบต่อการบริหารและการพัฒนาประเทศ รวมทั้งผู้ประกอบการภาคธุรกิจ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ ทำให้ผู้ประกอบการภาคธุรกิจจำเป็นต้องเร่งปรับตัวและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในด้านการผลิต การแข่งขัน การพัฒนาของเทคโนโลยี และพฤติกรรมของผู้บริโภค

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของโลกและมีผู้ประกอบธุรกิจอยู่เป็นจำนวนมาก ต่างก็ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เช่นกัน ทั้งในแง่ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยและตอบโจทย์ลูกค้า การจัดจำหน่ายได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าด้วยช่องทางการสื่อสารต่างๆ และการนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ ดังนั้น การเรียนรู้เท่าทันและการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคดิจิทัลนั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจในภาคส่วนต่างๆ ทั้งในธุรกิจการท่องเที่ยว และธุรกิจประเภทอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการระดมความคิด การแลกเปลี่ยนความรู้ และการเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมจึงมีแนวคิดในการจัดโครงการประชุมวิชาการในระดับนานาชาติขึ้นในหัวข้อ “A Changing World and Business Adaptation” โดยการประชุมวิชาการในครั้งนี้จะมีการบรรยายพิเศษโดยบุคคลสำคัญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวและบริหารธุรกิจ รวมทั้งการนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยในระดับนานาชาติ นอกจากนั้น การจัดการประชุมในครั้งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองการก่อตั้งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ครบรอบ 50 ปี ในปี 2561 อีกด้วย

หัวข้อที่เปิดรับผลงาน

- การท่องเที่ยวและการโรงแรม บริหารธุรกิจและการจัดการ

- การเงินและการบัญชี

- ภาษา

- ศึกษาศาสตร์/การศึกษา

- นิเทศศาสตร์และการสื่อสาร

- หัวข้ออื่นๆในสายสังคมศาสตร์

Organized by : DHURAKIJ PUNDIT UNIVERSITY