Event Date : 2018-11-30

Submission Deadline : 2018-10-31

Venue : บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

Website : http://conference2017.grad.ssru.ac.th/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นสถาบันการศึกษาที่พร้อมขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จในงานด้านวิชาการ จึงได้เล็งเห็นว่าการพัฒนางานวิจัยควบคู่ไปกับการจัดการความรู้ผ่านระบบการเรียนการสอนทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน เป็นรากฐานที่สำคัญของการนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การประยุกต์ใช้ เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น และระดับภูมิภาค ด้วยการเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยเป็นภารกิจหนึ่งของงานบริหารการวิจัยภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านความเป็นเลิศด้านงานวิจัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “Graduate School Conference 2018” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับผลงานวิจัยระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการ ซึ่งจะนำไปสู่แนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาได้อย่างสัมฤทธิ์ผล นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสได้ถ่ายทอดและนำออกเผยแพร่สู่สาธารณชนสามารถนำความรู้และเทคโนโลยี ไปพัฒนาอาชีพให้เกิดประโยชน์อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศต่อไป ทั้งนี้การประชุมวิชาการได้มีการพัฒนาให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ย่อมจะเป็นการยกระดับตัวชี้วัดด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และรวมทั้งได้พัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ให้พร้อมต่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป

หัวข้อการเสนอผลงาน

1. กลุ่มวิชาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. กลุ่มวิชาด้านการศึกษา

3. กลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. กลุ่มวิชาด้านบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

 

Organized by : Graduate School, SSRU