Event Date : 2019-02-22 - 2019-02-22

Submission Deadline : 2019-01-15

Venue : ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Website : http://conference.sct.ac.th/

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัย ทั้งในด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ การวิจัยและพัฒนา การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัยสถาบัน โดยมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยอันมีคุณค่า นำไปสู่การใช้ประโยชน์และการเผยแพร่อย่างกว้างขวางระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในด้านอื่น ๆ  

วิทยาลัยมีความประสงค์ในการสร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อสาธารณะในเรื่องนวัตกรรมเพื่อสังคม  จึงได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ “Social Innovation: นวัตกรรมเพื่อสังคม” ขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำหรับการนำเสนอผลงานวิชาการที่เปิดโอกาสให้ บุคลากร คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและเอกชนจากทั่วประเทศ รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ทางวิชาการ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ การนำนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมในวงกว้างอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็ง ยั่งยืน ตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติต่อไป

เปิดรับผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการที่อยู่ในขอบข่ายของหัวข้อดังนี้

กลุ่มที่ 1 ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี        
กลุ่มที่ 2 ด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ
กลุ่มที่ 3 ด้านสารสนเทศศาสตร์                      
กลุ่มที่ 4 ด้านการศึกษา
กลุ่มที่ 5 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์         
กลุ่มที่ 6 ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม
กลุ่มที่ 7 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ     
กลุ่มที่ 8 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มที่ 9 ด้านด้านอื่น ๆ

Organized by : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้