Event Date : 2019-07-12 - 2019-07-13

Submission Deadline : 2019-01-28

Venue : Hatyai University

Website : http://www.hu.ac.th/conference/

สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของประเทศ นอกจากมีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิต
สู่ตลาดแรงงานของประเทศแล้ว ยังมีหน้าที่สำคัญในส่วนของการเป็นแหล่งพัฒนาและรวบรวมองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อถ่ายทอดสู่สังคม โดยส่วนหนึ่งในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ดังกล่าว คือการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สำหรับการใช้ประโยชน์และความก้าวหน้าทางวิชาการ ภายใต้จุดเน้นนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาการวิจัยแห่งชาติ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งมีการดำเนินงานภายใต้พันธกิจหลัก 4 ประการ ซึ่งหนึ่งในพันธกิจหลักที่สำคัญคือการผลิตผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัยโดยตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านการวิจัย อันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมไทย และมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อผลิตผลงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงมีการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรให้มีสมรรถนะในการทำวิจัย ตลอดจนส่งเสริมและสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอกสถาบันเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้ในวงกว้างและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนให้กว้างขวางขึ้น เพื่อเป็นอีกเวทีหนึ่งสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่สาธารณชนต่อไป

สาขาการนำเสนอ

- กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- กลุ่มการศึกษา

- กลุ่มการบริหารและการจัดการ

- กลุ่มธุรกิจและการท่องเที่ยว

- กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

- กลุ่มรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

Organized by : Hatyai University