Event Date : 2019-03-29

Submission Deadline : 2019-01-31

Venue : Suan Sunandha Rajabhat University, Bangkok

Website : http://conference2017.grad.ssru.ac.th/

รูปแบบการสัมมนาทางวิชาการและเสนอผลงานวิจัย

การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรรับเชิญจากในประเทศและต่างประเทศ

การนำเสนอผลงานวิจัยแบบ Oral Presentation ในห้องประชุมใช้เวลาเรื่องละ 10 นาทีและตอบข้อซักถาม 5 นาที  โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม  ดังนี้

1. กลุ่มวิชาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. กลุ่มวิชาด้านการศึกษา

3. กลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. กลุ่มวิชาด้านบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

 

Organized by : Graduate School, SSRU