Event Date : 2019-06-20 - 2019-06-22

Submission Deadline : 2019-03-20

Venue : The Zign Hotel - โรงแรมเดอะ ซายน์ พัทยาเหนือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

Website : https://sites.google.com/go.buu.ac.th/ngc2019/home

พันธุศาสตร์มีความสำคัญทั้งในฐานะ ‘ศาสตร์’ และเป็นรากฐานที่จำเป็นต่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขา ในหลายทศวรรษที่ผ่านมา พันธุศาสตร์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ทั้งในด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านเกษตรและอาหาร การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ ความรู้และเทคโนโลยีทางพันธุศาสตร์เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ มานุษยวิทยา บรรพชีวินวิทยา และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ ความรู้และเทคโนโลยีทางพันธุศาสตร์ยังนำไปใช้ในการตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยโรคพันธุกรรม การผลิตยาและเวชภัณฑ์ การแก้ปัญหาสาธารณสุข การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในด้านอาหาร การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ที่มีลักษณะที่พึงประสงค์ รวมถึงการวางแผนใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมในระยะยาว ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรสิ่งมีชีวิต ใช้สนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาเครื่องมือช่วยตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ในปัจจุบันองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางด้านพันธุศาสตร์มีความเจริญก้าวหน้าและขยายตัวอย่างมาก เช่น เทคโนโลยีในการวิเคราะห์จีโนมแบบรวดเร็ว เทคโนโลยีด้านชีวสารสนเทศ และเทคโนโลยีด้านอณูชีววิทยา ทำให้สามารถวิเคราะห์จีโนมของสิ่งมีชีวิต และการศึกษาบทบาทหน้าที่ของยีน อาร์เอ็นเอ และโปรตีน ตลอดจนการศึกษาปฏิสัมพันธ์ของชีวโมเลกุลภายในและภายนอกเซลล์ องค์ความรู้และเทคโนโลยีทางด้านพันธุศาสตร์ที่ก้าวหน้าและทันสมัย จึงมีประโยชน์ในการนำมาใช้เพื่อการพัฒนางานวิจัยและการประยุกต์ในด้านการแพทย์และสาธารณสุข การเกษตรด้านพืช-สัตว์ และจุลินทรีย์ อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดประชุมวิชาการพันธุศาสตร์ระดับชาติอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุก 2 ปี โดยเจ้าภาพจัดประชุมฯ จะหมุนเวียนไปตามสถานศึกษาในแต่ละภูมิภาค และในปี พ.ศ. 2562 นี้ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับการเสนอชื่อเป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทยในการจัดประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 21 เพื่อเป็นเวทีสาธารณะและเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปทั้งในภาครัฐและเอกชน เผยแพร่ผลงานวิจัยถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีทางด้านพันธุศาสตร์ที่ก้าวหน้าและทันสมัย ซึ่งจะนำไปสู่การประยุกต์เพื่อใช้ประโยชน์และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการทางด้านพันธุศาสตร์ และเป็นโอกาสอันดีที่สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย และนักวิชาการทางด้านพันธุศาสตร์ของไทย จะได้มีการกำหนดบทบาทและแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “พันธุศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” ได้สืบเนื่องต่อไป

Conference Theme : Genetics for Sustainable Development

Topics

- Human & Medical genetics

- Agricultural & Applied genetics

- Omics & Biotechnology / Educational genetics

Organized by : สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา