Event Date : 2019-07-10

Submission Deadline : 2019-02-28

Venue : อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Website : http://eservice.yru.ac.th/nac2019/

การทำวิจัยเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศ เป็นแหล่งข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ที่สามารถพัฒนาและนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติได้ การนำเสนอผลงานวิจัยต่อที่ประชุมจึงเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชนให้ได้ทราบ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นร่วมกันระหว่างนักวิจัยในกลุ่มสาขาวิชาเดียวกันหรือต่างสาขา หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่การพัฒนาผลงานวิจัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตระหนักถึงความสำคัญของการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยทั้งในระดับชาติ จึงจัดการประชุมวิชาการระดับชาติร่วมกับเครือข่ายวิจัยในภูมิภาค ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยในหลากหลายสาขาวิชาให้กว้างขวาง รวมทั้งการบูรณาการศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

กลุ่มสาขาการนำเสนอทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์

1. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และเกษตรศาสตร์

4. กลุ่มการศึกษาและอิสลามศึกษา

5. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6. กลุ่มบริหารธุรกิจ การท่องเที่ยว และเศรษฐศาสตร์

Organized by : สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา