Event Date : 2019-05-09 - 2019-05-10

Submission Deadline : 2019-01-31

Venue : โรงแรมสยามออเรียลทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Website : http://rms.rdi.tsu.ac.th:82/tsucon-29/

การวิจัยเป็นกุญแจที่ความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ของประเทศ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้น อาศัยการเพิ่มประสิทธิภาพจากปัจจัยความได้เปรียบด้านแรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการนำเข้าเทคโนโลยีสำเร็จรูปจากต่างประเทศมากกว่าการสะสมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ดังนั้นการวิจัยจึงเป็นองค์ประกอบหลักของการสร้างความได้เปรียบด้านต่างๆ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการผลักดันขับเคลื่อนและยกระดับการวิจัย ตั้งแต่การมีนโยบายด้านการบริหารจัดการงานวิจัยแบบบูรณการที่มีทิศทางชัดเจน การส่งเสริมและสนับสนุนทุนเพื่อทำวิจัย  และการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดกระบวนเรียนรู้และสั่งสมองค์ความรู้ เพื่อผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ ตลอดจนมีการนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ นอกจากนี้กระบวนการหนึ่งซึ่งสำคัญของการวิจัยคือการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์หรือการเผยแพร่งานวิจัยสู่แวดวงวิชาการเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง และเป็นการพัฒนางานวิจัยที่สูงขึ้นต่อไปอีกทั้งยังเป็นเวทีทางวิชาการสำหรับนักวิจัยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย

มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีภารกิจหลัก 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิตและการจัดการเรียนการสอนการวิจัย ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและด้านบริหารจัดการ สำหรับภารกิจด้านการวิจัยซึ่งถือเป็นหัวใจของการพัฒนาเป็นที่มาขององค์ความรู้ในอันที่จะนำไปสู่การจัดการเรียนการสอน การบริการทางด้านวิชาการและเป็นฐานความรู้ให้แก่สังคมสถานภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงศักยภาพทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาศักยภาพการวิจัยทั้งทางด้านปริมาณและด้านคุณภาพ ดังนั้น เพื่อให้ผลงานวิจัยดังกล่าวได้มีโอกาสเผยแพร่ในวงกว้าง และขยายองค์ความรู้สู่การปฏิบัติให้กว้างขวางยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยทักษิณจึงได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่สาธารณชนขึ้น

การแบ่งกลุ่มสาขาการนำเสนอผลงานวิชาการ แบ่งเป็น 10 Session

1. Session นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์ ประกอบด้วย จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ศิลปะไทย สื่อประสม Media Arts ศิลปะแนวคิดอินสตอลเลชั่น การแสดงดนตรี การประพันธ์เพลง ละคร การแสดงพื้นบ้าน นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์ร่วมสมัย การออกแบบทุกสาขา สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ นวัตกรรมทางการศึกษา และสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. Session วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย กลุ่มวิชาชีววิทยา ชีวศึกษา

สัตววิทยา พฤกษศาสตร์ พันธุศาสตร์ จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีผลิตพืช เทคโนโลยีผลิตสัตว์ อุตสาหกรรมเกษตร ทรัพยากรประมง ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตร ระบบเกษตร ทรัพยากรดิน ธุรกิจเกษตร วิศวกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร และวิทยาศาสตร์ชีวภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. Session วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ประกอบด้วยกลุ่มวิชา เคมีศึกษา อนินทรีย์ เคมีอินทรีย์เคมี ชีวเคมีเคมีอุตสาหกรรม เคมีโพลิเมอร์ เคมีวิเคราะห์ เคมีปิโตรเลียม เคมีสิ่งแวดล้อม เคมีเทคนิค นิวเคลียร์เคมี เคมีเชิงฟิสิกส์เคมีชีวภาพ เภสัชเคมีและเภสัชวิเคราะห์ เภสัชอุตสาหกรรม เภสัชกรรม เภสัชวิทยาและพิษวิทยา เครื่องสำอางเภสัชเวชเภสัชชีวภาพ วิศวกรรมเคมีและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. Session ฟิสิกส์ศึกษา ฟิสิกส์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย กลุ่มวิชาฟิสิกส์ ฟิสิกส์ศึกษาดาราศาสตร์วิ ทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกและอวกาศธรณีวิทยา อุทกวิทยา สมุทรศาสตร์ อุตุนิยมวิทยาฟิสิกส์ของสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหกรรมวิจัยและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. Session คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยสาขา คณิตศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ สถิติคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารเครือข่ายและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

6. Session วิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย สาขาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

7. Session การศึกษา ประกอบด้วย กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษาหลักสูตรและการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา บริหารการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนวการศึกษา พลศึกษา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาพิเศษ การศึกษาข้ามวัฒนธรรมและอื่นๆ             ที่เกี่ยวข้อง

8. Session มนุษยศาสตร์ ประกอบด้วย นิเทศศาสตร์ปรัชญาภาษา วรรณกรรม นาฏกรรมศิลปวัฒนธรรม คติชนวิทยาและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

9. Session สังคมศาสตร์ ประกอบด้วย สังคมวิทยาประชากรศาสตร์ มานุษยวิทยา จิตวิทยาสังคม ปัญหาสังคม สังคมศาสตร์ อาชญาวิทยา กระบวนการยุติธรรม มนุษย์นิเวศวิทยาและนิเวศวิทยาสังคม พัฒนาสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิศาสตร์สังคม รวมทั้ง รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์และอื่นๆ       ที่เกี่ยวข้อง

10. Session บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย บริหารธุรกิจ การบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Organized by : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ