Event Date : 2019-03-30

Submission Deadline : 2019-02-15

Venue : ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

Website : http://reg.nmc.ac.th/conference2019/

การผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ถือเป็นภารกิจสำคัญของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อช่วยให้อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้มีโอกาสเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการดำเนินการวิจัยของตนเอง เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัยและนักวิชาการอื่นๆ รวมทั้งนักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ นอกจากนี้ ยังนับเป็นโอกาสที่จะเผยแพร่ผลงานวิจัยให้แก่องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจได้นำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งถือเป็นกลไกที่สนับสนุนให้มีการใช้องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างสูงสุด

วิทยาลัยนครราชสีมา มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จึงได้จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติขึ้นเพื่อให้เกิดเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับชาติที่รวบรวมผลงานด้านการวิจัยอันทรงคุณค่า และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากงานวิจัยในวงกว้าง และเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการและการวิจัย องค์ความรู้ที่มีคุณค่าจากการแลกเปลี่ยนทัศนะและประสบการณ์ เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์อันเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมโดยรวบรวม ทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งทางวิชาการและการวิจัย เพื่อตอบโจทย์ให้กับการแก้ไขปัญหาในสังคมต่างๆ โดยให้มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งพาของสังคมอย่างยั่งยืน และเป็นฐานในการคิดอย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

การนำเสนอผลงานทางวิจัยรูปแบบการบรรยาย (Oral Presentation) ในห้องประชุมและการนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ในบริเวณจัดนิทรรศการการประชุม การนำเสนอผลงานวิจัย ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ใน 6 กลุ่มสาขา

- การศึกษาและวัฒนธรรม

- บริหารธุรกิจ โลจิสติกส์ และการท่องเที่ยว

- กฎหมาย การเมือง และการปกครอง

- คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

- วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

 

- วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ

Organized by : สำนักวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยนครราชสีมา