Event Date : 2019-06-06 - 2019-06-07

Submission Deadline : 0000-00-00

Venue : โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

Website : https://www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference/info/index.php?conid=136

 

สิ่งแวดล้อมและรูปแบบในการดำเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบันเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาผิวและความกังวลของผิวในรูปแบบต่างๆ อันได้แก่ ปัญหาสิว ฝ้า กระ จุดด่างดำ ความหย่อนคล้อย เหี่ยวย่น ผิวบอบบางแพ้ง่าย ผื่นแพ้ผิวหนังอักเสบ ปัญหาเซลลูไลท์ และปัญหากลิ่นกาย เป็นต้น ซึ่งปัญหาผิวเป็นปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุขที่พบเจอในคนทุกเพศและทุกช่วงอายุ โดยเฉพาะในเด็กเล็กและผู้สูงอายุ รวมถึงสตรีมีครรภ์และให้นมบุตร ซึ่งปัญหาผิวที่พบดังกล่าวอาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ส่งผลกระทบทางจิตใจ และอาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงโรคหรือความผิดปกติของร่างกายอื่นๆ ได้

การเข้าใจถึงสาเหตุและกลไกที่ก่อให้เกิดปัญหาและความกังวลของผิว รวมถึงปัจจัยทั้งภายนอกและภายในที่มีอิทธิพลต่อการเกิดปัญหาผิว จะทำให้ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาผิวและสามารถคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายเป็นจำนวนมากในท้องตลาดให้เหมาะสมกับปัญหาผิวที่เผชิญอยู่ได้ รวมถึงรู้วิธีในการดูแลและปฏิบัติต่อผิวได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ในมุมมองของผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง การเลือกใช้ส่วนประกอบที่เหมาะสมในการตั้งตำรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับผิวที่มีปัญหาแต่ละประเภทจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในท้องตลาด และทำให้ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคซึ่งมีปัญหาผิวในด้านต่างๆได้

ดังนั้นสาขาเภสัชกรรมเทคโนโลยี ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับผู้ที่มีปัญหาผิวในกลุ่มต่างๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคซึ่งสามารถตอบโจทย์ปัญหาของผิวได้ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการผลิตเครื่องสำอางในประเทศเพื่อการแข่งขันในท้องตลาดและในระดับสากล และยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็นระหว่าง ผู้ประกอบการ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ส่วนราชการ นักวิจัย และผู้สนใจอื่น ๆ  ตลอดจนวิทยากรที่มีประสบการณ์เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

Organized by : ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหิดล