Event Date : 2019-07-03 - 2019-07-05

Submission Deadline : 2019-03-22

Venue : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Website : http://www.nsfc2019.com/

การประชุมวิชาการด้านดินปุ๋ยแห่งชาตินั้น สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ จัดให้มีการประชุมฯขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 และเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นอีกหนึ่งเวทีให้นักวิชาการด้านดินและปุ๋ยทั่วประเทศมาเสนอผลงานวิจัย แบ่งปันประสบการณ์ และผนึกกำลังในการพัฒนาวงวิชาการด้านนี้ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น สำหรับการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติครั้งที่ 6 สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมฯระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และถือเป็นโอกาสอันดีเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี ของวิทยาเขตกำแพงแสน และส่งเสริมการนำเสนอวิทยาการก้าวหน้าทางปฐพีวิทยา ทั้งเป็นโอกาสในการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนความรู้และความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างหน่วยงานราชการ เอกชน และมหาวิทยาลัยต่างๆด้วย

คณะกรรมการจัดการประชุมครั้งนี้ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ "ทรัพยากรดิน" ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อความกินดีอยู่ดีของมนุษย์ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรระดับนานาชาติได้แก่ FAO, UN และ IUSS ที่ตระหนักถึงผลกระทบของการใช้ทรัพยากรดินต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดแก่นสาระ (Theme) ของการประชุมครั้งนี้ว่า "ดิน : กำเนิดของอาหารเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (Soils : where nutrition starts for health and environment)"

Organized by : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย