Event Date : 2019-06-06 - 2019-06-06

Submission Deadline : 2019-04-15

Venue : อาคาร 28 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Website : http://www.sci.chandra.ac.th/ncst2019/

ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมครั้งที่ 2 พร้อมเข้าร่วมรับฟังหัวข้อวิชาการทางด้านปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ พ.ศ.2557
นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย (AIAT) ศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ขอบเขตหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 

1. ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์
1.1 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การพัฒนาโปรแกรม มัลติมีเดียเกมส์ ปัญญาประดิษฐ์ และข้อมูลขนาดใหญ่
1.2 คณิตศาสตร์และการประยุกต์ใช้แบบจำลอง
1.3 การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและวัสดุวิศวกรรม
1.4 วิทยาศาสตร์การกีฬาและกายภาพบำบัด
1.5 เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
1.6 ชีววิทยาและระบบของสิ่งมีชีวิต
1.7 เคมีอุตสาหกรรมนวัตกรรมสมุนไพรและวิทยาการเครื่องสำอางค์
1.8 นวัตกรรมทางด้านพลังงาน ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม การสำรวจภาพถ่ายดาวเทียม วิศวกรรมโยธา
1.9 เทคโนโลยีการผลิต ห่วงโซ่อุปทาน และการใช้ระบบอัจฉริยะในงานอุตสาหกรรม
1.10 ฟิสิกส์ประยุกต์ เทคโนโลยีรังสี และการประยุกต์ใช้ควอนตัม
1.11 ระบบเครือข่ายการสื่อสาร นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ อุปกรณ์การแพทย์ และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ

2. ด้านบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมดิจิทัล
2.1 เศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ แนวโน้มทางการเติบโตของภาคธุรกิจและชุมชน
2.2 ระบบหุ้นออนไลน์ แบบจำลองการทำนายแนวโน้มทางการเงินและการลงทุน
2.3 บัญชี การตรวจสอบภาคุตสาหกรรม การคลัง และการประเมินสินทรัพย์ 
2.4 นวัตกรรมการใช้สื่อออนไลน์และสิ่งตีพิมพ์ การสร้างเรื่องราวสะท้อนเหตุการณ์ ศิลปการแสดง 
2.5 การวิจัยทางการตลาด รูปแบบการวิเคราะห์ปัจจัยจากข้อมูล การสร้างความยั่งยืนของชุมชน
2.6 การวิเคราะห์ความต้องการของระบบดิจิทัล รูปแบบธุรกิจแบบอีคอมเมิร์ซ ความปลอดภัยของการทำธุรกรรมออนไลน์ และธุรกิจอัจฉริยะ
2.7 เทคนิคการขาย การตลาดออนไลน์ การใช้บอทในการแนะนำสินค้า และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
2.8 นวัตกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยว การโรงแรม และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
2.9 ทักษะการเป็นผู้นำ ศิลปะในการทำงานร่วมกัน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับศตวรรษที่ 21 และการใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับวิเคราะห์คุณลักษณะของมนุษย์

3. ด้านวิวัฒนาการของการเรียนการสอน
3.1 การใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงกับการศึกษา การใช้ปัญญาประดิษฐ์กับการศึกษา ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และเทคโนโลยีการศึกษา 
3.2 เทคนิคการสอนแบบเชิงรุก การเรียนรู้แบบใช้การตั้งคำถาม การเรียนรู้แบบใช้โครงงาน การเรียนรู้แบบใช้โจทย์วิจัย
3.3 การสร้างสื่อประสม การ์ตูน การออกแบบบทเรียน การออกแบบการเรียนการสอน
3.4 จิตวิทยากับความเป็นครู การฝึกจิตและสมาธิ และการออกแบบทดสอบทางจิตวิทยา 
3.5 ความต้องการของตลาดแรงงานในยุคอุตสาหกรรม 4.0 การออกแบบหลักสูตรกับการพัฒนาชุมชน และการออกแบบหลักสูตรแบบบูรณาการการทำงาน 
3.6 การสอนปฐมวัย การวัดผลการเรียนรู้ เทคนิคการเขียนตำรา เทคนิคการสอนวิชาทางด้านการคำนวณ
3.7 เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ การเรียนการสอนแบบสองภาษา การประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง

Organized by : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม