Event Date : 2019-07-20

Submission Deadline : 2019-06-30

Venue : มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง จ. ขอนแก่น

Website : http://neunic2019.neu.ac.th

นวัตกรรมทางการศึกษา  (Educational Innovation) เป็นนวัตกรรมที่นำสิ่งใหม่เข้ามาใช้ในระบบการศึกษาเพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาเดิมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม และมีความพร้อมสู่การทำงานในยุคประเทศไทย 4.0 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงมุ่งมั่นพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาและการวิจัยที่ส่งต่อคุณค่าทางการศึกษาสู่สังคมแห่งความยั่งยืน

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ตระหนักในบทบาทการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการของบุคลากร จึงเห็นควรให้มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพงานวิจัยและเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างนักศึกษา  อาจารย์และนักวิชาการ  นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการร่วมกันพร้อมทั้งมุ่งสู่การสร้างองค์ความรู้ผ่านงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติต่อไป

ขอบข่ายของงานวิจัยและวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ใน 7 กลุ่มต่อไปนี้

(1)  ด้านการศึกษา (ED) เช่น การบริหารการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและการสอน การวัดและการประเมินผลการศึกษาและนวัตกรรมทางการศึกษา

(2)  ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (HS) เช่น พยาบาลศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และเทคนิคการแพทย์

(3) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ST) เช่น วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยี

(4)  ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (HSS) เช่น นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิเทศศาสตร์

(5)  ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (BE) เช่น บริหารธุรกิจ การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม และ เศรษฐศาสตร์

(6)  ด้านเกษตรกรรมและประมง (AF)

(7)  International Conference (IC) 

     (7.1)   Education (Educational Administration, Curriculum and Teaching Development, Educational Evaluation, or Educational Innovation)

     (7.2)   Health Sciences (Nursing, Medicine, Public Health, Pharmacy, or Associated Medical Sciences)

     (7.3)  Science and Technology (Science, Engineering, Computer and Technological Information)

     (7.4)  Humanities and Social Sciences (Law, Arts, Social Sciences, Public Administration, or Communication Arts)

     (7.5)  Business and Economics (Business Administration, Hotel and Tourism Management  or  Economics)

Organized by : มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสถาบันเครือข่าย