Event Date : 2019-12-12 - 2019-12-13

Submission Deadline : 2019-09-15

Venue : มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

Website : http://www.agi.nu.ac.th/nred/natgen2019/

การประชุมวิชาการ ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ได้เริ่มจัดประชุมครั้งแรกในปี พ.ศ. 2559 โดยภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร และได้จัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีจนถึงครั้งที่ 3 และในปี พ.ศ. 2562 ได้เกิดความร่วมมือระหว่างภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร และ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา และได้ทำการเปลี่ยนชื่อการประชุม จากเดิมคือ “การประชุมวิชาการ ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม นเรศวร”(NUNatGEN) เป็น “การประชุมวิชาการ ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม”(NatGEN) และ โดยที่มหาวิทยาลัยพะเยาและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาองค์ความรู้และเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่เวทีระดับประเทศ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามความเชี่ยวชาญของแต่ละสาขาวิชา สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์จึงได้จัดให้มีโครงการการประชุมวิชาการ ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4 ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายของนักวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดความร่วมมือกันในอนาคตอีกด้วย

 ภูมิสารสนเทศนับเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับปัญหาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น พื้นที่ภาคเหนือมีปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญหลายเรื่อง ทั้งด้านมลพิษและการปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม จากกรณีปัญหาควันไฟ การปนเปื้อนจากการทำเหมือง การปนเปื้อนฟลูออไรด์ในแหล่งน้ำ ปัญหามลพิษจากการใช้สารกำจัดศัตรูพืชจากสวนส้มและไร่นา เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกได้ส่งผลกระทบให้เห็นอย่างต่อเนื่องในวงกว้าง เช่น ปัญหาภัยพิบัติจากธรรมชาติ อุทกภัย ปัญหาดินถล่ม การเปลี่ยนแปลงจะลุกลามรุนแรงมากขึ้นและส่งผลกระทบต่อทุกชีวิตในโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากยังไม่มีมาตรการรับมือที่ถูกต้อง การสร้างภูมิคุ้มกันของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในมิติต่างๆ จึงมีความสำคัญต่อการรับมือกับแรงกดดันดังกล่าว ดังนั้นเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการนำเสนอผลงานทางวิชาการ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์จึงจัดให้มีโครงการการประชุมวิชาการ ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิสารสนเทศ และสิ่งแวดล้อม ขึ้น 

Organized by : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา