Event Date : 2019-08-24

Submission Deadline : 2019-07-20

Venue : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Website : http://gseda.nida.ac.th/nida/2019/05/24/ENVI2019/

 

หัวข้อการนำเสนอประกอบด้วย

- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

- การวางแผนการจัดการนโยบายสิ่งแวดล้อม

- กฎหมายสิ่งแวดล้อมและนโยบายสิ่งแวดล้อม

- กฎหมายสิ่งแวดล้อมและจริยธรรม

- เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

- ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

- การประเมินสิ่งแวดล้อม

- การจัดการสิ่งแวดล้อม

- เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

- หัวข้อที่น่าสนใจอื่น ๆ ในการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

 

Organized by : คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์