Event Date : 2019-07-11 - 2019-07-12

Submission Deadline : 2019-07-05

Venue : ห้อง GL 315 ชั้น 3 อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Website : https://sites.google.com/a/kku.ac.th/gecon2019/

สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ GE Show & Share ประจำปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 5 ด้าน และสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันและบุคลากรทางการศึกษา จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ผู้สอน นักศึกษา บุคลากรและผู้สนใจทุกท่าน สมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม ประกอบด้วย
 
กิจกรรมที่ 1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา” ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง GL218 อาคารพจน์ สารสิน สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีกิจกรรมย่อย ประกอบด้วย 1) การสัมมนากระบวนการและแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา 2) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาจากตัวอย่างจริงและการเขียนรายงานการทวนสอบเพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุง
 
กิจกรรมที่ 2 การประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไปยุค Thailand 4.0ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง GL315 อาคารพจน์ สารสิน สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น (รับจำนวน 250 คนเท่านั้น) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในด้านการบริหารจัดการการเรียนการสอน การพัฒนาด้านเทคโนโลยี การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน และมีโอกาสร่วมสร้างบุคลากรที่เก่งและดีให้กับสังคม รวมถึงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะเป็นผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม เป็นพลเมืองที่เข้มแข็งตามผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (Desired Outcomes of Education, DOE Thailand) สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 5 ด้าน และคุณลักษณะบัณฑิตศตวรรษที่ 21
 
กิจกรรมย่อย ประกอบด้วย
1) การอภิปรายหัวข้อ “การบริหารจัดการการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป” โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมอภิปรายจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
2) การบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ
2.1) การจัดการสอนวิชาศาสตร์แห่่งแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.2) การจัดการสอนวิชา TU100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2.3) การจัดการสอนวิชาผู้ประกอบการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.4) การจัดการสอนวิชาโหราศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Organized by : สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น