Event Date : 2020-02-24 - 2020-02-28

Submission Deadline : 2019-12-20

Venue : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี

Website : http://nave2020.svia.ac.th/

NAVE 2020 เป็นการประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านอาชีวศึกษาเกษตร และสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การประชุมวิชาการนี้เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือของกลุ่มสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรทั้ง 4 ภาค (ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้) และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านอาชีวศึกษาเกษตร และสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ

บทควมที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพทางวิชาการ (Peer Reviews) จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะได้รับการตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร (ISSN 2586-8454)

กลุ่มสาขาของการประชุมวิชาการ

1. เทคโนโลยีการผลิตพืช
2. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
3. เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
4. เทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำ
5. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการประมง
6. เทคโนโลยีการเกษตร
7. อาชีวศึกษาที่เกี่ยวข้อง

Organized by : สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้