Event Date : 2019-08-09

Submission Deadline : 2019-07-26

Venue : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

Website : http://huso.pn.psu.ac.th/csdpsu/

โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ และสัมมนาเครือข่ายพัฒนาสังคม/ชุมชนภาคใต้ ครั้งที่ 1 เกิดจากพัฒนาการความร่วมมือของมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง เริ่มจากสาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สาขาพัฒนาชุมชน และสาขารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขารัฐาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี และสาขาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้มีการปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ได้มีกิจกรรมประชุมวิชาการระดับชาติ และเป็นการสัมมนาเครือข่ายนักพัฒนาสังคม/ชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ไปพร้อมกัน และยังเป็นเวทีในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี อันจะก่อเกิดประโยชน์อย่างต่อการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาสังคมในพื้นที่ภาคใต้ และยังเป็นการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของสังคมบนพื้นฐานการการวิจัยการพัฒนา 

หัวใจสำคัญของการจัดกิจกรรมดังกล่าวคือการเชื่อมความสัมพันธ์ของคณาจารย์ นักศึกษาที่เรียนอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาพัฒนาสังคม พัฒนาชุมชน รัฐสนประสาศาสตร์ และรัฐศาสตร์ เป็นต้น ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่กิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนในพื้นที่ ตลอดจนถึงการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่ต่าง ๆ ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ได้ อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการเรียนการสอนโดยใช้พื้นที่เป็นฐานในการเรียนรู้ในการวิจัย การบริการวิชาการ อันจะนำไปสู่การเสนอกิจกรรมเพื่อการแก้ไขและพัฒนาชุมชน/สังคมท้องถิ่นมากขึ้น 

จากสถานการณ์ที่ได้กล่าวมาข้างต้น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมร่วมกับห้าสถาบันการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ จึงมีหมายกำหนดให้มีโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ และสัมมนาเครือข่ายพัฒนาสังคม/ชุมชนภาคใต้ ครั้งที่ 1 เรื่อง “ภาคีเครือข่ายกับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน” เพื่อเป็นการเสริมปัญญา ทักษะ และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์ในการร่วมกันเรียนรู้ และใช้เวทีแห่งนี้ในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการต่อไป

Organized by : , สาขาพัฒนาชุมชน และสาขารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี, สาขาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, สมาคมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม, สาขาวิชาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ และสาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี